Държавен вестник, брой 10 от 02.02.2024 г.

Държавен вестник, брой 10 от 02.02.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 10 от 02.02.2024 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на Републиката

УКАЗ № 13 за изменение на Указ № 85 от 28.02.2012 г. за утвърждаване на длъжностите във Въоръжените сили на Република България и Националната служба за охрана, изискващи висшиофицерски звания
УКАЗ № 85 от 28.02.2012 г. за утвърждаване на длъжностите във Въоръжените сили на Република България и Националната служба за охрана, изискващи висши офицерски звания
УКАЗ № 14 за награждаване на проф. д-р Лалко Стойчев Дулевски с орден „За гражданска заслуга“ първа степен
УКАЗ № 16 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Подгоре, община Макреш, област Видин, на 23 юни 2024 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12 от 26.01.2024 г. за изменение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2017 г.
НАРЕДБА за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13 от 29.01.2024 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2024 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 14 от 29.01.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджетите на първостепенни разпоредители с бюджет за 2024 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15 от 31.01.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за 2024 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 16 от 31.01.2024 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на околната среда и водите
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 208 на МС от 27.09.2017 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на околната среда и водите
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националния институт по метеорология и хидрология
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17 от 31.01.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи и вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2024 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18 от 31.01.2024 г. за изменение на Устройствения правилник на Държавната агенция за закрила на детето – приложение № 1 към чл. 1 от Постановление № 38 на Министерския съвет от 2001 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Държавната агенция за закрила на детето
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенцията за социално подпомагане
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 266 на МС от 10.11.2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на труда и социалната политика

 

Коментарите са затворени.