Новости в „ЕВРО ФИНАНСИ“ през месец януари 2024 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – Преюдициални запитвания от български съд: 1. Придобиване на земеделски земи  – Понятие „движение на капитали“; 2. Транспортиране на акцизни стоки без изисквания по закон бандерол — Понятие „средства на престъплението“;  3. Обществени поръчки за услуги — Липса на конкурентна тръжна процедура;  4. Картели – Определяне от съсловна организация на адвокатите на минималните размери на адвокатските възнаграждения;  5. Подновяване на свидетелство за управление на моторно превозно средство; 6. Прекратяване на договор за наем вследствие на законодателна промяна — Понятие „непреодолима сила; 7. Отказ да се издаде заповед за незабавно изпълнение на парично задължение в случай на претенция, основана на неравноправна клауза

Международен счетоводен стандарт (МСС) 1 Представяне на финансови отчети; Обществен надзор в държавите-членки

 Данъчна политика

 1. Европейска практика относно правото на данъчен кредит при некоректни доставчици и добросъвестни получатели (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) – Данък върху добавената стойност — Отказване на правото на приспадане — Задължения на данъчнозадълженото лице. Задължение за полагане на грижа — Тежест на доказване — Принципи на данъчна неутралност и на правна сигурност — Предимство на правото на Съюза — Противоречие между практиката на национален съд и правото на Съюза
 2. Европейски практики при облагане доходите на физически лица от прехвърляне на права или имущество
 3. Европейски практики при предотвратяване на отклонение от данъчно облагане (вкл. и преюдициално запитване от български съд)
 4. Митнически съюз и свободно движение на стоки.  Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Пространство на свобода, сигурност и правосъдие — Конфискация на облаги, средства и имущество от престъпления — Задължение на държавите членки да вземат мерки, за да направят възможна конфискацията на средствата на престъпления — Превозно средство, използвано за транспортиране на акцизни стоки без изисквания по закон бандерол — Понятие „средства на престъплението“
 5. Обекти на облагане и задължени лица по Директива 2006/112/ЕО и Закона за данък върху добавената стойност. Обратно начисляване. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Обща система на данъка върху добавената стойност – Данъчнозадължени лица – Независима икономическа дейност – Дейност на член на управителния съвет на акционерно дружество – Понятия „икономическа дейност“ и „възмездна сделка“
 6. Специфични данъчни режими при преместване на седалище на европейско дружество и при трансфери между място на стопанска дейност и други части на същото предприятие – Пряко данъчно облагане – Свобода на установяване – Въвеждане на данък върху пасива на кредитните институции с цел финансиране на националната система за социална сигурност – Твърдяна дискриминация по отношение на клоновете на чуждестранни кредитни институции – Рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници

Счетоводство и одит. Международни стандарти за счетоводна и финансова отчетност

  1. International accounting standard (IAS) 1 Presentation of Financial Statements
  2. Изисквания към фактурите в европейското и българското законодателство
 • Обществен надзор в държавите-членки – Свобода на установяване — Свободно предоставяне на услуги — Изключване на финансовите услуги — Отдаване под дългосрочен наем на автомобили — Услуги, за които се изисква предварително разрешение — Понятия „финансови услуги“, „кредитиране“ и „финансов лизинг“

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги

 1. Възникнали проблеми при свободното движение на лица, услуги и капитали в рамките на Европейския съюз (вкл. и дело срещу България)
 2. Заявление за издаване на Европейска здравноосигурителна карта
 3. Заявление за издаване на Удостоверение за временно заместване на Европейската здравноосигурителна карта
 4. Здравноосигурителни вноски и осигурителен доход.  Европейски практики при здравното осигуряване

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове

 • Договорът за създаване на Европейската общност и европейската финансова практика. Конкуренция (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – 1. Конкуренция — Решения на Нотариалната камара на държава членка, с които се определят методите за изчисляване на нотариалните такси — Ограничение „с оглед на целта“ — Липса на обосновка — Глоба — Налагане на сдружение на предприятия и на неговите членове — Извършител на нарушението — Понятия „предприятие“, „Сдружения на предприятия“ и „търговия между държавите членки“; 2. Конкуренция — Картели — Определяне от съсловна организация на адвокатите на минималните размери на адвокатските възнаграждения — Решение на сдружение от предприятия — Забрана за съда да присъжда разноски за адвокатски възнаграждения в размер, по-нисък от минималните размери — Ограничаване на конкуренцията — Качество на предоставяните от адвокатите услуги
 • Защита на потребителите при предоставени потребителски кредити. Европейска практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – 1. Договори за потребителски кредити — Задължение на кредитора да провери кредитоспособността на потребителя — Отстраняване на нарушение вследствие на пълното изпълнение на договора за кредит — Ефективни, пропорционални и възпиращи санкции — Нищожност на договора за кредит и изгубване от кредитора на правото да му се платят уговорените лихви — Липса на вредоносна последица за потребителя — Стремеж кредиторите да станат отговорни и предотвратяване на безотговорни практики при отпускането на кредити на потребители; 2. Потребителски кредит — Отказ да се издаде заповед за незабавно изпълнение на парично задължение в случай на претенция, основана на неравноправна клауза — Последици, свързани с неравноправния характер на договорна клауза — Указания на висшестоящ съд, които не са съобразени с посочените последици

 

 1. Изготвяне на проекти за усвояване на структурните фондове на Европейския съюз. Възлагане на обществени поръчки (вкл. и преюдициални запитвания от български съд) – Обществени поръчки за услуги — Компенсация за обществена услуга — Параметри за изчисляване на компенсацията за обществена услуга — Предварително, обективно и прозрачно установяване на параметрите — Липса на конкурентна тръжна процедура — Прилагане на правилата за изчисляване на компенсацията, съдържащи се в приложението към Регламент (ЕО) № 1370/2007 — Предвидени в националната правна уредба условия за изплащането на компенсацията — Определяне на сумата на компенсацията в закона за държавния бюджет за съответната година и изплащане на тази сума на компетентния национален орган — Определяне на параметрите за изчисляване на компенсацията чрез препращане към общи правила — Понятие „обществена поръчка за услуги“
 2. Особени преюдициални производства (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) – Издаване, валидност и подновяване на свидетелство за управление на моторно превозно средство – Физическа и умствена годност за управление – Медицински прегледи – Честота – Документ, удостоверяващ психологическата годност на водачите
 3. Свобода на движението на капитали и на стоки с нетърговски характер в рамките на ЕС (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Придобиване на земеделски земи в държава членка – Задължение за приобретателя да е пребивавал повече от пет години – Понятие „движение на капитали“
 4. Система за контрол върху разходи, финансирани от Европейската общност в областта на земеделието (вкл. преюдициално запитване от български съд и искане от България за отмяна на решение на Комисията) – Селско стопанство — Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) — Мерки за подпомагане на развитието на селските райони — Договор за отдаване под наем или аренда — Договор за наем, сключен между общинска администрация и бенефициер на помощ — Ангажименти за период от пет години — Прекратяване на договора за наем вследствие на законодателна промяна — Задължение за възстановяване на част или на цялата получена помощ — Невъзможност за адаптиране на ангажиментите към ново положение в стопанството — Понятия „непреодолима сила“, „извънредни обстоятелства“, „отчуждаване на стопанството“ и „преразпределяне на стопанството или за обществени мерки за комасация на земята или мерки за комасация на земята, одобрени от компетентните обществени органи“

Европейска съдебна практика

 1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
 2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове
 3. Решения на европейски съдилища по дела от България

Справочник

 1. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 – 2023 г.
 2. Списък на кредитни институции, лицензирани в страни от ЕИП, с уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България, съгласно взаимното признаване на единния европейски паспорт

Валутни курсове, лихви

 1. Тримесечни лихви като процент годишно, средни стойности за периода, за страните извън Еврозоната

За контакти:

ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67

тел. 970 89 77 – Редакция

970 89 44 – HELP Desk

923 98 00; 980 48 27 – Централа

[email protected]

Коментарите са затворени.