Новости в „АПИС – ФИНАНСИ“ през месец януари 2024 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Данъчни закони за 2024 г. – тема от семинар; Годишни данъчни декларации и данъчни облекчения по ЗКПО и ЗДДФЛ; Годишен отчет за дейността на предприятията; Солидарна отговорност (отговорност за чуждо данъчно задължение) относно невнесен данък; Скрито разпределение на печалбата; Непризнаване за данъчни цели на счетоводни разходи

 Данъци и данъчни облекчения

 1. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2023 г. за доходи на починало лице (образец 2001в)
 2. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2023 г. за доходи на починало лице (образец 2001в) (DOC-формат)
 3. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2023 г. за доходите на физическите лица (образец 2001)
 4. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2023 година (DOC-формат)
 5. Данък върху недвижимите имоти
 6. Данъчен режим на вноса по смисъла на ЗДДС
 7. Данъчна декларация по чл. 14, ал. 1, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху недвижимите имоти
 8. Данъчна декларация по чл. 27 от Закона за местните данъци и такси за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение
 9. Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за облагане с данък на плавателно средство
 10. Данъчна декларация по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси за облагане с патентен данък
 11. Данъчни облекчения по Закона за данъците върху доходите на физически лица
 12. Данъчни облекчения по Закона за корпоративното подоходно облагане
 13. Данъчно облагане и мениджмънт – Ангажиране отговорността на ревизираното лице на основание чл. 19, ал. 2 ДОПК -Доказано ли е, че управителят недобросъвестно е извършил плащания в натура или в пари от имуществото на задълженото лице, представляващи скрито разпределение на печалбата, и ако да, налице ли е причинно-следствена връзка между това негово действие, намаляването на имуществото на задълженото лице и невъзможността да бъдат погасени задължения
 14. Данъчно облагане на доходите от продажба и замяна на недвижимо и движимо имущество
 15. Данъчно облагане на организаторите на хазартни игри
 16. Данъчно третиране на липсите и брака – Непризнаване за данъчни цели на счетоводни разходи от бракувани стоки, представляващи материални запаси, отчетени като разходи, и предмет на дейността – Основание за приложение на изключението в чл. 28, ал. 3, т. 1 ЗКПО – непреодолима сила, вследствие на наводнение, унищожило стоките, предмет на бракуване – Приложение на чл. 79, ал. 3 ЗДДС – определяне на задължения по ЗДДС във връзка с извършеното от дружество отписване на стоки като унищожени
 17. Декларация по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда завършена в груб строеж и на самостоятелните обекти в нея
 18. Корпоративен данък
 19. Необлагаеми доходи по ЗДДФЛ и деклариране в годишната данъчна декларация
 20. Облагане доходите на физически лица от източници, различни от трудови правоотношения
 21. Облагане на доходи от прехвърляне на права или имущество в Закона за данъците върху доходите на физическите лица
 22. Облагане на доходите на физическите лица.  Плосък данък
 23. Облагане на доходите от трудови правоотношения
 24. Облагане с данък върху превозните средства
 25. Облагане с окончателен годишен (патентен) данък
 26. Определяне на пазарни цени, вкл. и по смисъла на ЗДДС – Особената солидарна отговорност (отговорност за чуждо данъчно задължение) за регистриран по ЗДДС получател по облагаема доставка относно дължимия, но невнесен данък от друго лице (пряк или предходен доставчик) – Предпоставката по чл. 177, ал. 3, т. 2, предл. последно ЗДДС, да се предположи знанието на получателя, че доставчикът му няма да внесе данъка, тъй като е установено от органите по приходите значително разминаване на цената на доставката от пазарната
 27. Основни изменения в данъчните закони за 2024 г. – тема от семинар
 28. Отчитане на строителните услуги от гледна точка на ЗДДС – Установяването на предаването на предмета по доставката (приемането на резултата от услугата) като необходимост, за да се приеме, че е налице облагаема доставка по смисъла на чл. 6 и чл. 9 ЗДДС – Отказано право на данъчен кредит поради това, че доставчикът на строителни услуги не е декларирал наетите от него работници, както и поради неизвършена от получателя по фактурата проверка дали между наетите работници и доставчика е съществувало правоотношение
 29. Патентен данък
 30. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика
 31. Предотвратяване на отклонение от данъчно облагане
 32. Преотстъпване и освобождаване от облагане с корпоративен данък
 33. Преференциална данъчна ставка в ЗДДС
 34. Прилагане на нормативната уредба на Закона за местните данъци и такси от предприятията
 35. Прилагане на специалните режими за данъчно задължени лица, извършващи услуги, вътреобщностни дистанционни продажби на стоки, вътрешни дистанционни продажби на стоки и дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии
 36. Приложение № 1 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2023 г. – доходи от трудови правоотношения
 37. Приложение № 1 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2023 г. – доходи от трудови правоотношения (DOC-формат)
 38. Приложение № 2 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2023 г. – доходи от стопанска дейност като едноличен търговец и доходи от друга стопанска дейност по чл. 29а от ЗДДФЛ
 39. Приложение № 2 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2023 г. – доходи от стопанска дейност като едноличен търговец и доходи от друга стопанска дейност по чл. 29а от ЗДДФЛ (DOC-формат)
 40. Приложение № 3 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2023 г. – доходи от друга стопанска дейност
 41. Приложение № 3 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2023 г. – доходи от друга стопанска дейност (DOC-формат)
 42. Приложение № 4 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2023 г. – доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество
 43. Приложение № 4 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2023 г. – доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество (DOC-формат)
 44. Приложение № 5 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2023 г. – доходи от прехвърляне на права или имущество
 45. Приложение № 5 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2023 г. – доходи от прехвърляне на права или имущество (DOC-формат)
 46. Приложение № 6 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2023 г. – доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ
 47. Приложение № 6 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2023 г. – доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ (DOC-формат)
 48. Приложение № 7 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2023 г. – доходи от дейности, подлежащи на облагане с патентен данък и/или с данък върху таксиметров превоз на пътници по реда на ЗМДТ
 49. Приложение № 7 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2023 г. – доходи от дейности, подлежащи на облагане с патентен данък и/или с данък върху таксиметров превоз на пътници по реда на ЗМДТ (DOC-формат)
 50. Приложение № 8 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2023 г. – притежавани акции, дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина; дължим данък по чл. 67, ал. 4 от ЗДДФЛ за доходи от дивиденти, ликвидационни дялове и доходи по чл. 38, ал. 5, т. 2, ал. 8 и ал. 14 от ЗДДФЛ от източници в чужбина
 51. Приложение № 8 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2023 г. – притежавани акции, дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина; дължим данък по чл. 67, ал. 4 от ЗДДФЛ за доходи от дивиденти… (DOC-формат)
 52. Приложение № 9 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2023 г. – прилагане на методите за избягване на двойното данъчно облагане за доходи декларирани в Приложения № 1, 2, 3, 4, 5 и 6
 53. Приложение № 9 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2023 г. – за прилагане на методите за избягване на двойното данъчно облагане за доходи декларирани в Приложения № 1, 2, 3, 4, 5 и 6 (DOC-формат)
 54. Приложение № 10 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2023 г. за ползване на данъчни облекчения
 55. Приложение № 10 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2023 г. – за ползване на данъчни облекчения (DOC-формат)
 56. Приложение № 11 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2023 г. – предоставени/получени парични заеми
 57. Приложение № 11 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2023 г. – предоставени/получени парични заеми (DOC-формат)
 58. Приложение № 12 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2023 г. – преизчисляване на окончателния данък за доходи по чл. 37 от ЗДДФЛ на чуждестранни физически лица
 59. Приложение № 12 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2023 г. – за преизчисляване на окончателния данък за доходи по чл. 37 от ЗДДФЛ на чуждестранни физически лица (DOC-формат)
 60. Приложение № 13 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2023 г. – необлагаеми доходи и имущество, получено по наследство, завет, дарение или с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт
 61. Приложение № 13 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2023 г. – необлагаеми доходи и имущество, получено по наследство, завет, дарение или с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт (DOC-формат)
 62. Промени в данъчното и счетоводното законодателство, в сила от 1.01.2024 г. и от 1.01.2025 г.
 63. Ред за начисляване и внасяне на данъка и данъчни ставки в ЗДДС
 64. Специален ред на облагане в Закона за данък върху добавената стойност
 65. Специфични данъчни режими при преместване на седалище на европейско дружество и при трансфери между място на стопанска дейност и други части на същото предприятие
 66. Справка за изплатените през годината доходи по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ и за удържаните данък и задължителни осигурителни вноски (DOC-формат)
 67. Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2023 г. – Таблица 1 (DOC-формат)
 68. Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2023 г. – Таблица 2 (DOC-формат)
 69. Справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатените през годината доходи по трудови правоотношения (DOC-формат)
 70. Стоки и услуги, за които се прилага нулева или намалена ставка на ДДС от 9%, в сила от 1 и 9 юли 2022 г. и сходни на тях със стандартна ставка от 20%
 71. Стопанска характеристика и данъчно облагане на земеделските производители
 72. Счетоводно отчитане и данъчно третиране на доставките на ваучери за храна
 73. Указания за попълване на Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2023 г. – Таблица 1 (DOC-формат)
 74. Указания за попълване на Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2023 г. – Таблица 2 (DOC-формат)

Финансова практика – Данъчно и осигурително производство

 1. Заявление за извършване на безкасово плащане чрез терминално устройство ПОС
 2. Събиране на публичните вземания

Счетоводство. ГФО, вкл. и в условията на пандемия. Национални и международни стандарти

 1. Декларация за предприятията, които не са осъществявали дейност през 2023 г. по смисъла на ЗСч или са осъществявали дейност, но приходите и разходите за дейността са под 500 лева
 2. Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2023 година
 3. Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс (ЕТ) и физическите лица, осъществяващи стопанска дейност през 2023 година
 4. Годишни отчети при счетоводното приключване
 5. Издаване на документ за продажба чрез фискално устройство. Издаване на разширен фискален бон при компенсиране потребителите на горива
 6. Отчет за паричните потоци по прекия метод за 2023 година (за публикуване)
 7. Отчет за приходите и разходите и Справка за приходите и разходите по видове и икономически дейности за 2023 година (за публикуване)
 8. Отчет за приходите и разходите на предприятията (физическо лице или ЕТ) за 2023 година
 9. Отчет за собствения капитал за 2023 година (за публикуване)
 10. Отчетност на оборотите от извършени продажби
 11. Подаване на годишните отчети за дейността по реда на Закона за статистиката, ЗКПО и ЗДДФЛ
 12. Справка за данъците и таксите (физическо лице или ЕТ) през 2023 година
 13. Справка за заемите и начислените лихви по институционални сектори и подсектори (физическо лице или ЕТ) през 2023 година
 14. Справка за местните единици за 2023 година
 15. Справка за предприятието (физическо лице или ЕТ) през 2023 година
 16. Справка за предприятието през 2023 година
 17. Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи за 2023 година
 18. Счетоводен баланс към 31.12.2023 година (за публикуване)

Труд и работна заплата

 1. Азбучен определител на длъжностите (Национална класификация на професиите)
 2. Насърчаване на заетостта
 3. Национална класификация на професиите и длъжностите (НКПД-2011)

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Видове обезщетения.  Осигурителни вноски и дължимост на данъци
 2. Декларация-искане за осигурителните вноски и начислените средства
 3. Диференцирани осигурителни вноски за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ за 2024 г.
 4. Здравноосигурителни вноски и осигурителен доход
 5. Изчисляване и внасяне на здравноосигурителните вноски
 6. Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии за 2024 г.
 7. Определяне реда за осигуряване на физическите лица, собственици или съдружници в търговски дружества
 8. Осигурително законодателство за 2024 година
 9. Осигуряване на работещите по трудови и нетрудови правоотношения лица
 10. Парични обезщетения за временна неработоспособност
 11. Пенсия за осигурителен стаж и възраст

Сделки. Банки и финанси

 1. Издаване на лиценз за хазартна дейност от тото и лото, залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, залагания върху случайни събития и залагания, свързани с познаване на факти
 2. Изисквания към организаторите на хазартни игри
 3. Платежни и банкови сметки на юридически и физически лица. Сметка за основни операции

Бюджет и одит

 1. Единна бюджетна класификация за 2024 г.

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. Доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване
 2. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 3. КОДОВЕ за ВИД ПЛАЩАНЕ за 2024 г.
 4. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители
 5. Осигурителни вноски на самоосигуряващи се лица върху максималния осигурителен доход за 1997 – 2024 г.
 6. Осигурителни вноски на самоосигуряващи се лица върху минималния осигурителен доход за 1997 – 2024 г.
 7. Първични дилъри на ДЦК (АДЦК)
 8. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
 9. Списък на банки, с които Министерството на финансите е подписало договор за обслужване на плащанията в СЕБРА, транзитните сметки и картовите плащания по чл. 4, ал. 1 от ЗОПБ
 10. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 11. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.
 12. Таблица за осигурителните вноски по видове осигурени лица и разпределението им по фондове за 2024 г.
 13. Таблица за размера на осигурителните вноски за ДОО за периода 1949 – 2024 г.
 14. Таблица за размера на осигурителните вноски и осигурителния доход за ДОО на самоосигуряващите се лица
 15. Тарифа за здравноосигурителните вноски за 2024 г.
 16. Тарифа за осигурителните вноски и разпределението им по фондовете на ДОО за 2024 г.
 17. Тарифа за размера и сроковете за внасяне на осигурителни вноски за 2024 г.
 18. Тарифа по Закона за данък върху добавената стойност

За контакти:

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67;

тел. 970 89 77 – Редакция;

970 89 44 – HELP Desk;

923 98 00; 980 48 27 – Централа;

[email protected]

Коментарите са затворени.