Държавен вестник, брой 9 от 30.01.2024 г.

Държавен вестник, брой 9 от 30.01.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 9 от 30.01.2024 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ по Отчета за дейността на Българската телеграфна агенция, включващ и финансов отчет за 2020 г.
РЕШЕНИЕ по Отчета за дейността на Българската телеграфна агенция, включващ и финансов отчет за 2021 г.
РЕШЕНИЕ по Отчета за дейността на Българската телеграфна агенция, включващ и финансов отчет за 2022 г.

Президент на Републиката

УКАЗ № 11 за насрочване на нов избор за кмет на кметство Глава, община Червен бряг, област Плевен, на 23.06.2024 г.
УКАЗ № 12 за назначаване на Радка Николова Балабанова-Рулева – извънреден и пълномощен посланик на Република България във Френската република, и за постоянен представител на Република България към ЮНЕСКО със седалище в гр. Париж

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9 от 25.01 2024 г. за изменение и допълнение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, приета с Постановление № 263 на Министерския съвет от 1999 г.
НАРЕДБА за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10 от 25.01.2024 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на земеделието, храните и горите
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125 на МС от 2.06.2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието и храните
НАРЕДБА за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария
НАРЕДБА за администриране на нередности по Европейските структурни и инвестиционни фондове
НАРЕДБА за условията и реда за регистриране и заличаване от регистъра, данните, подлежащи на вписване, начина на водене на дневниците, съдържанието и формата на декларациите на реколтата и стоковата наличност и контрола върху регистрираните лица и дейността им
НАРЕДБА за условията и реда за организиране на дейностите по държавните резерви и военновременните запаси
НАРЕДБА за условията и реда за преизчисляване на обезщетенията и задълженията, които се връщат от бившите собственици при възстановяване правото на собственост върху гори и земи от горския фонд
НАРЕДБА за условията и реда за определяне на зони с особен статут около ядрени съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения
НАРЕДБА за придружителните документи при превоз на грозде, местни и вносни вина, продукти от грозде и вино, спирт, дестилати и спиртни напитки
НАРЕДБА за реда и начина за организиране на националните инвентаризации на емисиите на вредни вещества и парникови газове в атмосферата
НАРЕДБА за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване
НАРЕДБА за условията и реда за засаждане на нови лозя, презасаждане, присаждане и изкореняване на съществуващите лозя, попълването и управлението на Националния резерв от права на засаждане на винени сортове лози
НАРЕДБА за условията и реда за етикетиране на продукти за растителна защита
НАРЕДБА за размера на обезщетенията за щетите, нанесени на дивеча
НАРЕДБА за реда и начина за инвентаризация, проучвания, извършване на необходимите възстановителни мероприятия на площи с увредени почви
НАРЕДБА за формата, съдържанието, реда и сроковете за представяне на информация за инспектиране на труда
НАРЕДБА за условията и реда за разработване и утвърждаване на планове за управление на защитени зони
НАРЕДБА за изискванията към складовата база, транспортирането и съхранението на продукти за растителна защита
НАРЕДБА за опазване на околната среда в морските води
НАРЕДБА за разновидностите специални вина и правилата за тяхното производство
НАРЕДБА за правилата за производство на пенливи и искрящи вина и реда за използване на разрешените подслаждащи средства, ароматни и вкусови добавки
НАРЕДБА за условията и реда за провеждане на евакуация и разсредоточаване
НАРЕДБА за размера на обезщетенията за причинени вреди на рибните ресурси
НАРЕДБА за условията, реда и органите за извършване на анализ, оценка и картографиране на рисковете от бедствия
НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
НАРЕДБА за публичния регистър на операторите, които извършват дейностите по приложение № 1 към чл. 3, т. 1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети
НАРЕДБА за разработване на планове за управление на защитени територии
НАРЕДБА за взаимодействието между регистър БУЛСТАТ и други национални и ведомствени регистри и информационни системи
НАРЕДБА за означаването и търговското представяне на вината, спиртните напитки и продуктите от грозде и вино
НАРЕДБА за условията и реда за издаване на лицензии и сертификати при внос и износ на земеделски и преработени земеделски продукти и контрола върху вноса и износа на земеделски и преработени земеделски продукти
НАРЕДБА за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 104 на МС от 20.05.2002 г. за приемане на Наредба за граничните контролно-пропускателни пунктове
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 273 на МС от 23.11.2010 г. за приемане на Наредба за опазване на околната среда в морските води и за създаване на Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море и управление на изпълнението на Морска стратегия и програма от мерки
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 343 на МС от 30.12.2008 г. за реда за продължаване на дейността на взаимоспомагателните кредитни кооперации на частни земеделски стопани
НАРЕДБА за граничните контролно-пропускателни пунктове
НАРЕДБА за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение
НАРЕДБА за контрола и координацията на контрола върху вината, спирта, дестилатите и спиртните напитки
НАРЕДБА за набиране, разходване и контрол на средствата по Националния фонд за опазване на околната среда
НАРЕДБА за организация на дейностите по подготовка и представяне на доклади в Комисията на Европейския съюз за прилагане на нормативни актове от правото на Европейските общности в областта на околната среда
НАРЕДБА за освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и пускането им на пазара
НАРЕДБА за правилата и изискванията за производството на регионални вина
НАРЕДБА за придобиване и отнемане от сдруженията за напояване правото на ползване върху обектите от хидромелиоративната инфраструктура и обслужващата техника на територията на сдружението
НАРЕДБА за реда за определяне на цени на земеделските земи
НАРЕДБА за статистическите изследвания, провеждани в свиневъдството, говедовъдството, биволовъдството, овцевъдството, козевъдството и в производството на месо, мляко и млечни продукти
НАРЕДБА за статистическите изследвания на структурата на насаждения с определени овощни видове
НАРЕДБА за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“
НАРЕДБА за условията и реда за участие на държавата в заплащането на цената на услугата „водоподаване“
МЕТОДИКА за определяне цената на услугата „Доставяне на вода за напояване“
МЕТОДИКА за определяне размера на несправедливата финансова тежест въз основа на нетните разходи, понесени от търговско дружество „Напоителни системи“ – ЕАД, на което със закон е възложено задължението за извършване на обществена услуга за защита от вредното въздействие на водите на територията на цялата страна
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Държавно предприятие „Кабиюк“
ТАРИФА за таксите, събирани по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника
ТАРИФА за таксите, които се събират от Националната служба по зърното към министъра на земеделието и храните
НАРЕДБА за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието
НАРЕДБА за реда и начина на взаимодействие между Министерството на културата, Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието, Министерството на икономиката и индустрията, Министерството на земеделието, Комисията за защита на конкуренцията, Агенция „Митници“ и Патентното ведомство чрез националната система за обмен на информация в областта на авторското право и сродните му права и индустриалната собственост и за дейността на Междуведомствения съвет по администрирането, поддържането и развитието на националната система
НАРЕДБА за оземляване на безимотни и малоимотни граждани
НАРЕДБА за разрешаване на продукти за растителна защита
НАРЕДБА за условията, на които трябва да отговарят качествените вина, произведени в определен район, реда и начина за тяхното утвърждаване
НАРЕДБА за условията и реда за издаване и за отнемане на разрешения за промишлена обработка на тютюн и за производство на тютюневи изделия
НАРЕДБА за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от Европейския съюз
НАРЕДБА за разрешените енологични практики и обработки и контрола по тяхното извършване
НАРЕДБА за правилата за класифициране на винените сортове лози11
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 265 на МС от 10.11.2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието и храните и създаване на областни дирекции „Земеделие“11
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи11
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи11
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия11
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча11
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за държавните помощи11
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11 от 25.01.2024 г. за определяне на Правила за верифициране и отчитане на допустимите разходи и за извършване на плащания по Инвестиционната програма за общински проекти, одобрена със Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.

Министерство на външните работи

ТРИГОДИШНА ПРОГРАМА за сътрудничество в областта на образованието, висшето образование, научните изследвания, културата, комуникацията, младежта и спорта между правителството на Република България и правителството на Кралство Мароко за периода 2024 – 2026 г.

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 2012 г. за минималните изисквания за защита и хуманно отношение към опитните животни и изискванията към обектите за използването, отглеждането и/или доставката им
НАРЕДБА № 20 от 1.11.2012 г. за минималните изисквания за защита и хуманно отношение към опитните животни и изискванията към обектите за използването, отглеждането и/или доставката им

Комисия за защита на личните данни

ИНСТРУКЦИЯ за изменение на Инструкция № 1 от 21 декември 2016 г. за обстоятелствата, при които предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги, уведомяват потребителите за нарушения на сигурността на личните данни, формата и начина на уведомяването
ИНСТРУКЦИЯ № 1 от 21.12.2016 г. за обстоятелствата, при които предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги, уведомяват потребителите за нарушения на сигурността на личните данни, формата и начина на уведомяването

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд – Перник, и Административния съд – Перник, за 2024 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд – Перник, и Административния съд – Перник, за 2024 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт (актуализиран по чл. 402, ал. 2 ЗСВ) за съдебния район на Окръжния съд – Плевен, и Административния съд – Плевен, за 2024 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт (актуализиран по чл. 402, ал. 2 ЗСВ) за съдебния район на Окръжния съд – Плевен, и Административния съд – Плевен, за 2024 г.
СПИСЪК на специалистите по чл. 398, ал. 1 от ЗСВ, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния район на Разградския окръжен съд за 2024 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за съдебния район на Окръжния съд – Русе, и Административния съд – Русе, за 2024 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за съдебния район на Окръжния съд – Русе, и Административния съд – Русе, за 2024 г.
СЪОБЩЕНИЕ НА ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. март 2024 г.

 

Коментарите са затворени.