Държавен вестник, брой 8 от 26.01.2024 г.

Държавен вестник, брой 8 от 26.01.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 8 от 26.01.2024 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация
ЗАКОН за местното самоуправление и местната администрация
РЕШЕНИЕ за прекратяване пълномощията на народен представител
РЕШЕНИЕ за изменение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Народното събрание

Президент на Републиката

УКАЗ № 8 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Забърдо, община Чепеларе, област Смолян, на 10 март 2024 г.
УКАЗ № 9 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Горно Церовене, община Монтана, област Монтана, на 10 март 2024 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5 от 22.01.2024 г. за изменение и допълнение на Постановление № 18 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18 на МС от 2.02.2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6 от 22.01.2024 г. за приемане на актуализиран Списък на защитените от държавата специалности от професии за учебната 2024/2025 година и на актуализиран Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за учебната 2024/2025 година
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7 от 22.01.2024 г. за изменение и допълнение на Наредбата за правилна и безопасна техническа експлоатация и поддръжка на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни – самостоятелни или прилежащи към места за настаняване, приета с Постановление № 171 на Министерския съвет от 2019 г.
НАРЕДБА за правилна и безопасна техническа експлоатация и поддръжка на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни – самостоятелни или прилежащи към места за настаняване
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8 от 23.01.2024 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Българската агенция по безопасност на храните, приет с Постановление № 35 на Министерския съвет от 2011 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Българската агенция по безопасност на храните
РЕШЕНИЕ № 23 от 22.01.2024 г. за приемане на Списък със защитените детски градини и защитените училища в Република България
РЕШЕНИЕ № 42 от 23.01.2024 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства – неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – кварцови пясъци, от находище „Дервент“, участък „Юг“, разположено в землищата на с. Юнак и с. Дъбравино, община Аврен, област Варна, на „ТЕМОС-ГМ“ – ЕООД, гр. Сеново
РЕШЕНИЕ № 43 от 23.01.2024 г. за определяне на участник в търга с тайно наддаване за концесионер за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства – неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – каолинова суровина, от находище „Саръгьол“, участък „Саръгьол, гнезда 15 и 16“, разположено в землището на с. Дойранци, община Каолиново, област Шумен

Министерство на транспорта и съобщенията

НАРЕДБА № 15 от 17.01.2024 г. за предаване и приемане на отпадъци от кораби
НАРЕДБА № 15 от 28.09.2004 г. за предаване и приемане на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 7.11.2006 г. за условията и реда за издаване и пускане в употреба на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати и за изваждане от употреба на пощенски марки
НАРЕДБА № 1 от 7.11.2006 г. за условията и реда за издаване и пускане в употреба на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати и за изваждане от употреба на пощенски марки

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 2950-НС от 24.01.2024 г. относно обявяване на Драгомир Дамянов Драганов за народен представител в Деветнадесети изборен район – Русенски, в 49-ото Народно събрание

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт (актуализиран по чл. 402, ал. 1 и 2) за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Габрово, за 2024 г.
СПИСЪК на отписаните специалисти от списъците на специалистите, утвърдени за вещи лица и преводачи за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Габрово, за 2024 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за 2024 г. за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Добрич
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за 2024 г. за Окръжния и Административния съд – Добрич
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Кюстендил, за 2024 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Ловеч, за 2024 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 14, ал. 1 от Наредба № Н-1 от 16.05.2014 г. за съдебните преводачи за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Ловеч, за 2024 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за съдебния район на Окръжния съд – Монтана, и Административния съд – Монтана, за 2024 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за 2024 г. за съдебния район на Окръжния съд – Сливен
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за 2024 г. за съдебния район на Окръжния съд – Сливен
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за 2024 г. за съдебния район на Окръжния съд – Ямбол, и Административния съд – Ямбол
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за 2024 г. за съдебния район на Окръжния съд – Ямбол, и Административния съд – Ямбол

 

Коментарите са затворени.