Държавен вестник, брой 5 от 16.01.2024 г.

Държавен вестник, брой 5 от 16.01.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 5 от 16.01.2024 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по околната среда и водите
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по въпросите на децата, семейството, младежта и спорта
РЕШЕНИЕ за промени в състава на Комисията по електронно управление и информационни технологии
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по образованието и науката

Президент на Републиката

УКАЗ № 5 за награждаване на д-р Митко Тенев Василев с орден „Стара планина“ първа степен

Конституционен съд

РЕШЕНИЕ № 1 от 11.01.2024 г. по конституционно дело № 17 от 2023 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4 от 11.01.2024 г. за определяне на правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските фондове при споделено управление
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 86 от 2023 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, финансирани от Европейските фондове при споделено управление, за програмен период 2021 – 2027 г.

Министерство на отбраната

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Военномедицинската академия
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Военномедицинската академия

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА за отменяне на Наредба № Н-1 от 16.04.2007 г. за регистрация и отчет на моторните превозни средства в системата на Министерството на извънредните ситуации
НАРЕДБА № Н-1 от 16.04.2007 г. за регистрация и отчет на моторните превозни средства в системата на Министерството на извънредните ситуации

Министерство на енергетиката
Министерство на финансите

НАРЕДБА № Е-РД-04-1 от 05.01.2024 г. за условията и реда за определяне размера и изплащане на средствата по договори с гарантиран резултат, водещи до енергийни спестявания в сгради – държавна и/или общинска собственост
НАРЕДБА № РД-16-347 от 2.04.2009 г. за условията и реда за определяне размера и изплащане на планираните средства по договори с гарантиран резултат, водещи до енергийни спестявания в сгради – държавна и/или общинска собственост

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № РД-05-879 от 21.12.2023 г. на НСИ № З-ЦУ-2666 от 21.12.2023 г. на ЦУ на НАП № РД-01-878 от 21.12.2023 г. на АВ за определяне реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността (ГОД), консолидирания годишен отчет за дейността (КГОД) на задължените лица (респондентите) и утвърждаване образци на съответните формуляри, както и годишния финансов отчет в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията (Приложения № 6 – 8.2)
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за съдебния район на Старозагорския окръжен съд за 2024 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за съдебния район на Старозагорския окръжен съд за 2024 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за 2024 г. за съдебния район на Окръжния съд – Хасково, и Административния съд – Хасково
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за 2024 г. за съдебния район на Окръжния съд – Хасково, и Административния съд – Хасково

 

Коментарите са затворени.