Държавен вестник, брой 2 от 05.01.2024 г.

Държавен вестник, брой 2 от 05.01.2024 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 2 от 05.01.2024 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ЗАКОН за отбраната и въоръжените сили на Република България
КОДЕКС за социално осигуряване

Президент на Републиката

УКАЗ № 2 за насрочване на нов избор за кмет на кметство Стоките, община Севлиево, област Габрово, на 10 март 2024 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 352 от 28.12.2023 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за филмовата индустрия, приет с Постановление № 274 на Министерския съвет от 2018 г.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за филмовата индустрия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 от 2.01.2024 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията по заетостта, приет с Постановление № 73 на Министерския съвет от 2023 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенцията по заетостта
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 266 на МС от 10.11.2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на труда и социалната политика
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение“

НАРЕДБА № Н-21 от 19.12.2023 г. за изискванията към чистите превозни средства
НАРЕДБА № Н-18 от 8.08.2016 г. за определяне на методиката за изчисляване на определени разходи за целия жизнен цикъл на пътните превозни средства

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № 8121з-140 от 24.01.2017 г. относно утвърждаване на Класификатор на длъжностите в МВР за служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и 3 и ал. 3 ЗМВР
ЗАПОВЕД № 8121з-140 от 24.01.2017 г. относно утвърждаване на Класификатор на длъжностите в МВР за служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и 3 и ал. 3 ЗМВР
ЗАПОВЕД № 8121з-156 на МВР от 5.02.2020 г. относно определяне размерите на допълнителните възнаграждения за научна степен, за полагане на труд през нощта от 22,00 до 6,00 ч., за полагане на труд на официални празници и за времето на разположение, изплащани на държавните служители в Министерството на вътрешните работи
ЗАПОВЕД № 8121з-2105 от 15.12.2023 г. относно определяне на размера на допълнително възнаграждение за нощен труд на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи
ЗАПОВЕД № ЗМФ-1317 от 28.12.2023 г. и № 1016-40-1272 от 18.12.2023 г. за утвърждаване на образец на справка за окончателния размер на осигурителния доход по чл. 6, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване към годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
ЗАПОВЕД № ЗМФ-1314 от 28.12.2023 г. за утвърждаване на образци 2001, 2001в, 2021, 2031, 2071, 2081, 2091, 2010 и 2013 на годишна данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
ЗАПОВЕД № ЗМФ-1315 от 28.12.2023 г. за утвърждаване образец на справка за изплатени през годината доходи по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ и за удържаните данък и задължителни осигурителни вноски
ЗАПОВЕД № ЗМФ-1316 от 28.12.2023 г. за утвърждаване образец на справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатените през годината доходи по трудови правоотношения

 

Коментарите са затворени.