Държавата предлага бърза доброволна ликвидация на неработещи фирми

Държавата предлага бърза доброволна ликвидация на неработещи фирми

Проект за промени в Търговския закон предвижда улеснена процедура за заличаване на дружества, които нямат дейност от поне една година

Поект за промени в Търговския закон, изготвен в Министерството на правосъдието, предлага улеснена процедура за бърза доброволна ликвидация на фирми, които поне година не са извършвали дейност, нямат задължения към НАП и отговарят някои допълнителни условия.

Ликвидацията по този ред ще се извършва в съкратени срокове, при улеснена процедура и „обслужване на едно гише“ чрез Агенцията по вписванията. В хода на тази процедура условията за провеждане на бързо производство по ликвидация само се декларират, което е достатъчно, за да стартира производството и за разглеждане на заявленията в по-кратки срокове.

Съгласно проекта за нов чл. 274а от Търговския закон, публикуван за обществено обсъждане, бързо производство по ликвидация на прекратено търговско дружество може да се проведе по решение на общото събрание на дружеството с ограничена отговорност и акционерното дружество, а за останалите търговски дружества – по единодушно решение на неограничено отговорните съдружници, когато компанията отговаря на следните условия:

  • не е осъществявало дейност или е прекратило осъществяваната дейност преди повече от дванадесет месеца;
  • не е наемало работници и служители или е прекратило трудовите правоотношения с тях преди повече от дванадесет месеца;
  • няма регистрация по Закона за данък върху добавената стойност или е прекратило регистрацията си преди повече от дванадесет месеца;
  • няма непогасени задължения към държавата и общините;
  • няма неприключило производство по установяване на данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски, по което страна е Националната агенция за приходите.

Имуществото на дружеството се разпределя само ако са изминали три месеца от деня, в който поканата до кредиторите е обявена в Търговския регистър. Към момента срокът по общия ред е шест месеца.

Повече подробности по темата четете в Capital.bg

 

Коментарите са затворени.