Полезно в ДВ (бр. 106 от 22.12.2023 г.)

В брой 106 на „Държавен вестник“ са обнародвани измененията в Конституцията на Република България, приети от Народното събрание на 20 декември 2023 г. Така вече ще функционират отделно Висш съдебен съвет и Висш прокурорски съвет; ограничават се правомощията и се намалява мандатът на главния прокурор; дава се възможност на всеки съд по искане на страна по делото или по собствена инициатива да може да сезира Конституционния съд; допуска се лица с двойно гражданство да могат да стават депутати и министри и се стеснява властта на президента при служебно управление.

Обнародвани са Законът за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2024 г. и Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2024 г. Бюджетът на ДОО за 2024 г. предвижда от 1 юли всички пенсии, отпуснати до края на 2023 г., да се осъвременят с 11 на сто. От същата дата минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст, при пълен осигурителен стаж, ще се повиши от 523,04 лв. на 580,57 лева. Максималният размер на получаваните една или повече пенсии се запазва на 3400 лева. Социалната пенсия за старост ще се увеличи на 307,07 лева. От 1 януари 2024 г. минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, земеделските стопани и тютюнопроизводителите се увеличава от 780 на 933 лева. Повишава се и максималният осигурителен доход за всички осигурени лица от 3400 лв. на 3750 лева.

В същия брой са обнародвани и изменения в редица данъчни закони – Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ).

С измененията в ДОПК от 1 март 2024 г. се въвежда изискване ресторантьорите, които предлагат услуги в заведения за хранене или развлечение с две, три, четири или пет звезди, да разполагат задължително с ПОС терминал.

Съгласно измененията в ЗДДС до 30 юни 2024 г. с диференцирана ставка от 9% ДДС ще се облагат общата туристическа услуга и фитнесите, а до 31 декември 2024 г. – ресторантьорите. Увеличава се прагът за регистрация на фирмите по ДДС от 100 хиляди лева на 166 хиляди лева.

Корпоративен данък от 15% за многонационалните и големите национални групи предприятия предвиждат промените в ЗКПО. С измененията се въвеждат правилата на европейската директива за осигуряване на минимално ефективно данъчно облагане на големи многонационални групи предприятия и големи изцяло национални групи, опериращи на единния пазар.

Намаляване от 5000 на 1000 лв. на командировъчните за физическо лице, които подлежат на деклариране пред НАП, и въвеждане на алтернативен данък за доходи от събиране на диворастящи гъби и плодове, пък предвиждат измененията в ЗДДФЛ.

Промени в Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, обнародвани също в брой 106, предвиждат забрана за предлагането и продажбата на нагреваеми тютюневи изделия с характерни вкусово-ароматни качества и съдържащи овкусители, в която и да е от съставните си части, като филтри, хартия, опаковки и др. технически елементи, даващи възможност за промяна на мириса или вкуса на съответните тютюневи изделия или на интензитета на техния дим или аерозол.

Обнародвани са и изменения в Семейния кодекс, с които се цели осиновените деца да могат по-лесно да получат информация за своя произход. С измененията отпада изискването за „важни обстоятелства“ в процедурата за достъп до данните за биологичните родители. Осиновителите, навършилият осемнадесет години осиновен, неговите низходящи, съпругът/съпругата могат да поискат от окръжния съд, постановил решението за допускане на осиновяването, да им бъде предоставена информация за произхода на осиновения.

Коментарите са затворени.