Полезно в ДВ (бр. 104 от 15.12.2023 г.)

В бр. 104 на „Държавен вестник“ е обнародвано Решение на Конституционния съд № 9 от 7 декември 2023 г. по к. д. № 4/2023 г., с което са обявени за противоконституционни текстове от Изборния кодекс (ИК). Така разпоредбата на чл. 212, ал. 5 ИК няма да се прилага в частта, която гласеше, че машинно гласуване не се произвежда в избирателни секции извън страната в случаите, когато няма лице, владеещо български език, което да инсталира и поддържа техническите устройства за машинно гласуване. Другият противоконституционен текст е от чл. 213б, ал. 1 ИК в частта, в която беше регламентирано, че ЦИК предоставя достъп до изходния код и документацията на системата за машинно гласуване само на тези партии и коалиции, които са получили над 4% от действителните гласове на последните проведени парламентарни избори.

Обнародвано е и Определение № 10 от 11 декември 2023 г. по к. д. № 20/2023 г., с което Конституционният съд отклони искането на народни представители за даване на задължително тълкуване на чл. 155, ал. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България по следния въпрос: „1. 3адъжително ли е наличие на мнозинство от три четвърти от всички народни представители за всяко от трите гласувания за приемане на закон за изменение или допълнение на Конституцията, така както е посочено в чл. 155, ал. 1 от Конституцията и липсата на този кворум за което и да било от трите гласувания препраща ли задължително към ново разглеждане на всяко от тях по реда на чл. 155, ал. 2, изр. първо от Конституцията?“ и прекрати производството по делото.

В същия брой е публикувано ПМС № 276 от 13 декември 2023 г. за приемане на Правилник за устройството, организацията и дейността на Националния съвет за превенция и защита от домашното насилие. Този съвет се създава като специализиран консултативен орган за осъществяване на държавната политика по превенция и защита от домашното насилие чрез координация, наблюдение и оценка на политиките и мерките за предотвратяване и защита от домашно насилие. В чл. 5 от Правилника са регламентирани фунциите на органа, сред които са и:

– създаване и поддържане на национална информационна система за случаите на домашно насилие, осъществени на територията на страната или по отношение на български граждани в чужбина, които са потърсили помощ и подкрепа, и списък на юридическите лица, които осъществяват дейности по превенция и защита от домашното насилие, при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни;

– поддържане и развиване на национална телефонна линия за помощ на лица, пострадали от домашно насилие, и на лица в риск.

В този брой на „Държавен вестник“ е поместено и Споразумението за финансиране по Механизма за възстановяване и устойчивост между Европейската комисия и Република България, с което се уреждат условията на финансовата подкрепа, която ще бъде предоставена от ЕС на България с оглед изпълнението на договорените ключови етапи, реформи и инвестиции.

 

Коментарите са затворени.