Новости в „АПИС – ФИНАНСИ“ през месец декември 2023 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ —     Промени в данъчното и счетоводното законодателство, в сила от 1.01.2024 г.; Осигурително законодателство за 2024 г. – осигурителните вноски и осигурителен доход; Изисквания към счетоводната система на предприятието според СС-1 Представяне на финансови отчети – активи, пасиви, приходи, разходи и финансов отчет

Данъци и данъчни облекчения

  1. Авансовите плащания в ЗДДС – данъчна и съдебна практика – Установяване по несъмнен начин на основанията за извършване на преводи, което е от съществено значение за квалифицирането им като плащане по облагаема доставка, съответно за обосноваване на извод, че се дължи начисляване на ДДС – Извършването на банков превод не е приравнено на осъществяване на доставка
  2. Данъчно третиране на авторските и лицензионни възнаграждения
  3. Декларация за вписване на данни и за промяна на обстоятелства на данни в книгата на етажната собственост по чл. 7, ал. 3 от Закона за управление на етажната собственост (в сила от 1.01.2024 г.)
  4. Декларация по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания
  5. Ежемесечен отчет за приходите и разходите на етажна собственост (в сила от 1.01.2024 г.)
  6. Задължение за заплащане на акциз съгласно Закона за акцизите и данъчните складове
 • Идентификационен номер за целите на данък добавена стойност – Право на данъчен кредит на нерегистрирано по ЗДДС лице, което е териториално поделение на регистрирано по закона лице – Качеството данъчнозадължено лице като материалноправно условие за правото на приспадане, дори когато действителният доставчик не е посоченият във фактурата

 1. Книга на етажната собственост на жилищна сграда в режим на етажна собственост (в сила от 1.01.2024 г.)
 2. Лицензиране и регистрация на лицата по Законa за акцизите и данъчните складове
 3. Облагане с акциз съгласно Закона за акцизите и данъчните складове
 4. Обхват на Закона за данък върху добавената стойност – обекти на облагане и задължени лица – Документи, въз основа на които да може да се направи категоричен извод за наличието на укрити приходи и извършени сделки по смисъла на ЗДДС – Предпоставки на нормата на чл. 3, ал. 1 от ЗДДС – арг. от чл. 3, ал. 2 ЗДДС независима икономическа дейност е и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него
 5. Отчитане на строителните услуги от гледна точка на ЗДДС – Правото на данъчен кредит и наличието на последваща облагаема доставка, свързана с икономическата дейност на дружеството – Дружеството не е съумяло да докаже, че закупените стоки и услуги са използвани във връзка с дейността му, тъй като обектите са били продадени на етап на завършеност „груб строеж“ – Извод, според който закупените стоки и услуги не са свързани с последващи облагаеми доставки, поради което и на основание чл. 70, ал. 1, т. 2 от ЗДДС на дружеството не е признато право на приспадане на данъчен кредит
 6. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика
 7. Прилагане на нормативната уредба на Закона за местните данъци и такси от предприятията – Размер на задълженията за данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци при последваща обезценка на актив – Определяне на справедлива пазарна стойност като основание за коригиране на основата за определяне на задълженията за ДНИ и ТБО – Задължение за деклариране по надлежния ред на обезценяването на имота
 8. Примерен правилник за вътрешния ред в етажната собственост (в сила от 1.01.2024 г.)
 9. Промени в данъчното и счетоводното законодателство, в сила от 1.01.2024 г.
 10. Режим „отложено плащане на акциз“ по смисъла на ЗАДС
 11. Споразумение за създаване на сдружение на собствениците (в сила от 1.01.2024 г.)
 12. Счетоводно отчитане и данъчно третиране на доставките на ваучери за храна
 13. Частичен данъчен кредит в Закона за данък върху добавената стойност – Признаване на частичен данъчен кредит, вместо упражненото от данъчно задължено лице пълно право на приспадане по доставки с предмет заплащане на лизингови вноски за лек автомобил и гориво

Финансова практика – Данъчно и осигурително производство

 1. Административни нарушения и наказания по Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС)
 2. Предварителни обезпечителни мерки
 3. Производство по стабилизация на търговец
 4. Събиране на публичните вземания

Счетоводство. ГФО, вкл. и в условията на пандемия. Национални и международни стандарти

 1. Годишно счетоводно приключване и индивидуален годишен финансов отчет на предприятието по МСФО
 2. Заявление за връщане на недължимо платена такса по сметка на Агенция по вписванията
 3. Изисквания към счетоводната система на предприятието според СС 1 Представяне на финансови отчети – активи, пасиви, приходи, разходи и финансов отчет
 4. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 16 Лизинг
 5. Международен счетоводен стандарт (МСС) 1 Представяне на финансови отчети
 6. Счетоводно отчитане на разходите за превозни средства – Наличие на две материалноправни предпоставки за приспадане на ДДС – Наличието на доставка на стока или услуга и използването й от получателя за неговите следващи облагаеми доставки в изпълнение на чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 69, ал. 1, т. 1 ЗДДС – Установяване на връзка между получените части и консумативи с осъществяваната от дружеството дейност транспорт чрез доказване влагането на частите в извършените ремонти

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Диференцирани осигурителни вноски за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ за 2024 г.
 2. Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии за 2024 г.
 3. Определяне размера на осигурителната вноска за трудова злополука и професионална болест
 4. Осигурително законодателство за 2024 година
 5. Парични обезщетения за временна неработоспособност – Право на парични обезщетения за временна неработоспособност при липса на доказателства за извършвана стопанска дейност от работодателя – Процесуално право на защита на засегнатото лице – Качеството „осигурено лице“ по смисъла на чл. 4 КСО
 6. Практика на ВАС и ВКС в областта на социалната политика
 7. Размери на осигурителните вноски и осигурителен доход за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване

Сделки. Банки и финанси

 1. Платежни и банкови сметки на юридически и физически лица. Сметка за основни операции

Бюджет и одит

 1. Обслужване на сметки на бюджетни предприятия и бюджетни плащания. Достъп до СЕБРА и обмен на бюджетни плащания

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. Банки, получили лицензия за извършване на банкови сделки
 2. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 3. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители
 4. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
 5. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 6. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.

За контакти:

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67;

тел. 970 89 77 – Редакция;

970 89 44 – HELP Desk;

923 98 00; 980 48 27 – Централа;

[email protected]

Коментарите са затворени.