Държавен вестник, брой 107 от 29.12.2023 г.

Държавен вестник, брой 107 от 29.12.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 107 от 29.12.2023 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за промени в състава и ръководството на Комисията по въпросите на Европейския съюз, Шенгенското пространство и Еврозоната
РЕШЕНИЕ за промени в състава на Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество
РЕШЕНИЕ за промени в състава на Комисията по електронно управление и информационни технологии
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по околната среда и водите
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по образованието и науката
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по въпросите на децата, семейството, младежта и спорта
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред
РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия за контрол върху управлението на средствата от европейските фондове
РЕШЕНИЕ за удължаване срока на действие на Временната комисия за проучване на всички факти и обстоятелства, свързани със сигурността на машинното гласуване
РЕШЕНИЕ за удължаване срока на действие на Временната комисия за проучване на всички факти и обстоятелства, свързани с организацията, подготовката и опазването на обществения ред във връзка със заявения мирен протест срещу ръководството на БФС на 16 ноември 2023 г., както и с употребата на физическа сила и помощни средства от служители на Министерството на вътрешните работи по време на провеждането му
РЕШЕНИЕ за удължаване срока на действие на Временната комисия по повод Споразумението между „БУЛГАРГАЗ“ – ЕАД, и турската енергийна компания „БОТАШ“, подписано на 3 януари 2023 г. в София

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 338 от 20.12.2023 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията за 2023 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 339 от 20.12.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията за 2023 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 340 от 21.12.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2023 г. за изплащане на стипендии и на еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2023 г., приета с Постановление № 175 на Министерския съвет от 2023 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 341 от 21.12.2023 г. за одобряване на допълнителен трансфер за 2023 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 302 на МС от 13.12.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Централната избирателна комисия за 2023 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 342 от 21.12.2023 г. за изменение на Постановление № 97 на Министерския съвет от 2023 г. за одобряване на допълнителни плащания по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2023 г. за предоставяне на заем на „Български пощи“ – ЕАД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 97 на МС от 7.07.2023 г. за одобряване на допълнителни плащания по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2023 г. за предоставяне на заем на „Български пощи“ – ЕАД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 343 от 21.12.2023 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общини за 2023 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 140 на МС от 8.09.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 222 на МС от 9.11.2023 г. за одобряване на допълнителни трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 344 от 21.12.2023 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г., и на максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г., по бюджета на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 345 от 21.12.2023 г. за създаване на Консултативен съвет по въпроси, свързани със защитата на българската държава по международни арбитражни дела
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 346 от 21.12.2023 г. за изменение и допълнение на Постановление № 79 на Министерския съвет от 2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 на МС от 13.04.2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 347 от 21.12.2023 г. за изменение и допълнение на Правилника за издаване на българските лични документи, приет с Постановление № 13 на Министерския съвет от 2010 г.
ПРАВИЛНИК за издаване на българските лични документи

Национална агенция за приходите

ПРОТОКОЛ за изменение на Спогодбата между Република България и Федерална република Германия за избягване на двойното данъчно облагане и на отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото, подписана на 25 януари 2010 г., подписан в София на 21 юли 2022 г.
СПОГОДБА между Република България и Федерална република Германия за избягване на двойното данъчно облагане и на отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото

Национален осигурителен институт

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Националния осигурителен институт
ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Националния осигурителен институт

Висш съдебен съвет

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт
НАРЕДБА № 1 от 9.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 11214 от 16.11.2023 г. по административно дело № 1245 от 2021 г.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за движението по пътищата

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № ЗАМ-990/32-177597 от 18.06.2019 г.
СЪОБЩЕНИЕ на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. февруари 2024 г.

 

Коментарите са затворени.