Полезно в ДВ (бр. 96 от 17.11.2023 г.)

В брой 96 на ДВ се изменя Закона за здравето. С направената промяна в чл. 61, ал. 1 отпада изискването за задължителна изолация на лица, болни от и заразоносители на COVID-19.

Независимо от това, в същото време остава възможно съгласно изискванията на чл. 61, ал. 3 от Закона за здравето министърът на здравеопазването по предложение на главния държавен здравен инспектор да може със заповед да разпореди задължителна изолация на лица, болни от и заразоносители на заразни болести извън изрично посочените по ал. 1, както и задължителна карантина на контактните с тях лица, въз основа на извършена оценка на съществуващия епидемичен риск от разпространението на съответната заразна болест.

Изменя се и се допълва Закона за енергетиката. С промените се въвеждат разпоредбите на Директива 2019/944 относно общите правила на вътрешния пазар на електроенергия, както и разпоредбите, свързани с новите участници на пазара на електрическа енергия – граждански енергийни общности, активни клиенти и агрегатори.

Предвижда се пълна либерализация на пазара на едро на електроенергия до края на 2023 г. при запазване на битовите потребители на регулиран пазар до 2026 г. Прекратява се ролята на НЕК като обществен доставчик и се премахват квотите на производители за регулирания пазар.

Въвеждат се дефиниция и критерии за енергийна бедност за домакинствата за целите на либерализацията на пазара и приоритетно третиране на тези домакинства при финансиране на проекти за енергийна ефективност. „Домакинство в положение на енер­гийна бедност“ е домакинство, което при действащите цени на енергийните носители е с разполагаем средномесечен доход на член от домакинството за предходната година, по-малък или равен на официалната линия на бедност, след като е намален с разхода му за определеното спрямо енергийните характе­ристики на жилището типово потребление на енергия, и което поради това няма достъп до основни енергийни услуги за адекватно отопление, охлаждане, осветление и осигуряване на енергия за домакинските уреди.

В текущия брой на ДВ са обнародвани заповеди на Министъра на финансите, с които са утвърдени нови образци на:

 

  • Декларация по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания за 2023 г.;
  • Декларация по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца за 2023 г.;
  • Служебни бележки за облагаеми и необлагаеми доходи по трудови правоотношения изплатени през 2023 г.

 

 

Коментарите са затворени.