Полезно в ДВ (бр. 95 от 14.11.2023 г.)

В брой 95 на ДВ се обнародва Постановление № 220 от 8 ноември 2023 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2023 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“, приета с Решение № 408 на Министерския съвет от 2023 г.

Одобрените допълнителни разходи/трансфери са в размер от 24,772,019 лв. Сумата ще бъде разпределена за финансово осигуряване на дейностите по Националната програма „Заедно в изкуствата и в спорта“.

Средсвата се разпределят както следва:

  1. допълнителни трансфери за 2023 г. по бюджетите на общините – 22 129 997 лв., разпределени съгласно приложението;
  2. допълнителни разходи/трансфери за 2023 г. по бюджета на Министерството на образованието и науката – 2 468 360 лв., в т.ч. 28 911 лв. трансфер за Техническия универ­ситет – София;
  3. допълнителни разходи за 2023 г. по бюджета на Министерството на културата – 147 601 лв.;
  4. допълнителни разходи за 2023 г. по бюджета на Министерството на младежта и спорта – 26 061 лв.

В текущия брой на ДВ се обнародва Постановление № 222 от 9 ноември 2023 г. за одобряване на допълнителни трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.

Одобрените допълнителни траснфери са по бюджетите на общини за 2023 г. в общ размер от 65,832,314 лв. Сумата е предвидена за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.

Коментарите са затворени.