Новости в „ЕВРО ФИНАНСИ“ през месец ноември 2023 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – Преюдициално запитване от български съд: Отпускане на парични заеми без разрешение; Международните стандарти за финансови отчети (МСФО) и Международни счетоводни стандарти (МСС) в сила от 16.10. и 11.12.2023 г., вкл. на английски език;

Корпоративен данък – данъчен режим, приложим към сливания, разделяния, отделяния, прехвърляния на активи и замени на акции; Диференцирани данъчни ставки; Данък върху добавената стойност — Място на доставка на услуги; Пренасяне на правото на платен годишен отпуск

 Данъчна политика

 1. Европейски правила за стоките, облагани с акциз (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията – Диференцирани данъчни ставки в зависимост от търговското или нетърговското приложение на газьола – Национална правна уредба, която предвижда възстановяване на акциза, с изключение на газьола, изразходен при пътувания с цел поддръжка и зареждане с гориво на превозни средства за превоз на пътници – Понятие за „търговски газьол, използван като гориво“
 2. Европейски правила при определяне мястото на доставка на услуги при облагане с данък върху добавената стойност – Данък върху добавената стойност — Доставки, изразяващи се в предоставяне на достъп до развлекателни събития — Място на доставка на услуги — Излъчване на интерактивни видеосесии чрез стрийминг — Предоставяне на помещение и на необходимо оборудване за видеозаснемането на спектакли, както и подкрепа с цел представяне на качествени спектакли — Понятие „доставка по отношение на достъп до събитие“
 3. Корпоративен данък. Приложение на европейски актове в Закона за корпоративното подоходно облагане ( вкл. преюдициално запитване от български съд) – Сближаване на законодателствата — Общ данъчен режим, приложим към сливания, разделяния, отделяния, прехвърляния на активи и замени на акции — Изцяло вътрешно положение — Липса на намаление на дружествения капитал — Дружество, притежаващо 100 % от капитала на прехвърлящото дружество

Счетоводство и одит. Международни стандарти за счетоводна и финансова отчетност

 1. IFRIC Interpretation 1: Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar Liabilities (effective from 16/10/2023)
 2. IFRIC Interpretation 10: Interim Financial Reporting and Impairment (effective from 16/10/2023)
 3. IFRIC Interpretation 12: Service Concession Arrangements (effective from 16/10/2023)
 4. IFRIC Interpretation 14: IAS 19 — The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements and their Interaction (effective from 16/10/2023)
 5. IFRIC Interpretation 16: Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation (effective from 16/10/2023)
 6. IFRIC Interpretation 17: Distributions of Non-cash Assets to Owners (effective from 16/10/2023)
 7. IFRIC Interpretation 19: Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments (effective from 16/10/2023)
 8. IFRIC Interpretation 2: Members’ Shares in Cooperative Entities and Similar Instruments (effective from 16/10/2023)
 9. IFRIC Interpretation 20: Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine (effective from 16/10/2023)
 10. IFRIC Interpretation 21: Levies (effective from 16/10/2023)
 11. IFRIC Interpretation 22: Foreign Currency Transactions and Advance Consideration (effective from 16/10/2023)
 12. IFRIC Interpretation 23: Uncertainty over Income Tax Treatments (effective from 16/10/2023)
 13. IFRIC Interpretation 5: Rights to Interests arising from Decommissioning, Restoration and Environmental Rehabilitation Funds (effective from 16/10/2023)
 14. IFRIC Interpretation 6: Liabilities arising from Participating in a Specific Market — Waste Electrical and Electronic Equipment (effective from 16/10/2023)
 15. IFRIC Interpretation 7: Applying the Restatement Approach under IAS 29 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies (effective from 16/10/2023)
 16. International accounting standard (IAS) 1 Presentation of Financial Statements (effective from 16/10/2023)
 17. International accounting standard (IAS) 2 Inventories (effective from 16/10/2023)
 18. International accounting standard (IAS) 7 Statement of Cash Flows (effective from 16/10/2023)
 19. International accounting standard (IAS) 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors (effective from 16/10/2023)
 20. International accounting standard (IAS) 10 Events after the Reporting Period (effective from 16/10/2023)
 21. International accounting standard (IAS) 12 Income taxes
 22. International accounting standard (IAS) 16 Property, plant and equipment (effective from 16/10/2023)
 23. International accounting standard (IAS) 19 Employee Benefits (effective from 16/10/2023)
 24. International accounting standard (IAS) 20 Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance (effective from 16/10/2023)
 25. International accounting standard (IAS) 21 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates (effective from 16/10/2023)
 26. International accounting standard (IAS) 23 Borrowing Costs (effective from 16/10/2023)
 27. International accounting standard (IAS) 24 Related party disclosures (effective from 16/10/2023)
 28. International accounting standard (IAS) 26 Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans (effective from 16/10/2023)
 29. International Accounting Standard (IAS) 27 Separate Financial Statements (effective from 16/10/2023)
 30. International Accounting Standard (IAS) 28 Investments in Associates and Joint Ventures (effective from 16/10/2023)
 31. International accounting standard (IAS) 29 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies (effective from 16/10/2023)
 32. International accounting standard (IAS) 32 Financial Instruments: Presentation (effective from 16/10/2023)
 33. International accounting standard (IAS) 33 Earnings per Share (effective from 16/10/2023)
 34. International accounting standard (IAS) 34 Interim Financial Reporting (effective from 16/10/2023)
 35. International accounting standard (IAS) 36 Impairment of Assets (effective from 16/10/2023)
 36. International accounting standard (IAS) 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets (effective from 16/10/2023)
 37. International accounting standard (IAS) 38 Intangible Assets (effective from 16/10/2023)
 38. International accounting standard (IAS) 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement (effective from 16/10/2023)
 39. International accounting standard (IAS) 40 Investment Property (effective from 16/10/2023)
 40. International accounting standard (IAS) 41 Agriculture (effective from 16/10/2023)
 41. International financial reporting standard (IFRS) 1 First-time Adoption of International Financial Reporting Standards (effective from 16/10/2023)
 42. International financial reporting standard (IFRS) 2 Share-based payment (effective from 16/10/2023)
 43. International financial reporting standard (IFRS) 3 Business Combinations (effective from 16/10/2023)
 44. International financial reporting standard (IFRS) 5 Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations(effective from 16/10/2023)
 45. International financial reporting standard (IFRS) 6 Exploration for and evaluation of mineral resources (effective from 16/10/2023)
 46. International financial reporting standard (IFRS) 7 Financial Instruments: Disclosures (effective from 16/10/2023)
 47. International financial reporting standard (IFRS) 8 Operating segments (effective from 16/10/2023)
 48. International financial reporting standard (IFRS) 9 Financial instruments (effective from 16/10/2023)
 49. International Financial Reporting Standard (IFRS) 10 Consolidated Financial Statements (effective from 16/10/2023)
 50. International Financial Reporting Standard (IFRS) 11 Joint Arrangements (effective from 16/10/2023)
 51. International Financial Reporting Standard (IFRS) 12 Disclosure of Interests in Other Entities (effective from 16/10/2023)
 52. International Financial Reporting Standard (IFRS) 13 Fair Value Measurement (effective from 16/10/2023)
 53. International financial reporting standard (IFRS) 15 Revenue from contracts with customers (effective from 16/10/2023)
 54. International financial reporting standard (IFRS) 16 Leases
 55. International financial reporting standard (IFRS) 17 Insurance Contracts (effective from 16/10/2023)
 56. SIC Interpretation 10: Government Assistance — No Specific Relation to Operating Activities (effective from 16/10/2023)
 57. SIC Interpretation 25: Income Taxes — Changes in the Tax Status of an Entity or its Shareholders (effective from 16/10/2023)
 58. SIC Interpretation 29: Service Concession Arrangements: Disclosures (effective from 16/10/2023)
 59. SIC Interpretation 32: Intangible Assets — Web Site Costs (effective from 16/10/2023)
 60. SIC Interpretation 7: Introduction of the Euro (effective from 16/10/2023)
 61. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 16 Лизинг
 62. Международен счетоводен стандарт (МСС) 12 Данъци върху дохода

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги

 1. Заявление за издаване на преносим документ U1 (удостоверяване на български осигурителен стаж)
 2. Насърчаване на заетостта.  Европейски практики
 3. Особености при организацията на работното време, почивките и отпуските в рамките на ЕС (вкл. преюдициални запитвания от български съдилища) – Социална политика — Организация на работното време — Харта на основните права на Европейския съюз — Право на платен годишен отпуск — Пренасяне на правото на платен годишен отпуск в случай на продължително заболяване

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове

 1. Гарантиране свободата на установяване, свободно движение на капитали и достъп до информация.  Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Икономическа и парична политика – Пруденциални изисквания за кредитните институции – Отпускане на парични заеми без разрешение – Правила за достъпа до осъществяване на дейност за кредитни институции и инвестиционни посредници както и приложимите за тях надзорна рамка и пруденциални правила – Понятия „кредитна институция“ и „лиценз“
 2. Договорът за създаване на Европейската общност и европейската финансова практика. Конкуренция (вкл. и преюдициално запитване от български съд)
 3. Защита на потребителите при предоставени потребителски кредити. Европейска практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Договор за потребителски кредит – Значителна неравнопоставеност – Нелихвени разходи по кредита – Установителен иск – Правен интерес – Констатация за неравноправност на дадена клауза; Клауза за предсрочна изискуемост – Пропорционалност с оглед на допуснатото от потребителя неизпълнение на договорни задължения — Договор, обезпечен с недвижим имот — Извънсъдебна продажба на жилището на потребителя
 4. Основни решения на Европейската комисия по производства за установяване на неизпълнение от държавите членки, вкл. и България, на задължения, произтичащи от правото на ЕС

Търговски отношения. Сделки и застраховане

 1. Интрастат декларации – задължени лица, прагове, срокове на подаване
 2. Указания за попълване на Интрастат декларации

Европейска съдебна практика

 1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
 2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове
 3. Решения на европейски съдилища в сферата на социалното осигуряване
 4. Решения на европейски съдилища по дела от България

Справочник

 1. БВП, правителствен дефицит/излишък и дълг на страните – членки на ЕС за периода 2019 – 2022 г.
 2. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 – 2023 г.
 3. Списък на ЕС на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели
 4. Списък на кредитни институции, лицензирани в страни от ЕИП, с уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България, съгласно взаимното признаване на единния европейски паспорт

За контакти:

ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67

тел. 970 89 77 – Редакция

970 89 44 – HELP Desk

923 98 00; 980 48 27 – Централа

[email protected]

Коментарите са затворени.