Държавен вестник, брой 99 от 28.11.2023 г.

Държавен вестник, брой 99 от 28.11.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 99 от 28.11.2023 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за създаване на Временна комисия за защита на правата на психичноболните пациенти и изготвяне на законодателни промени, които да ги гарантират

Конституционен съд

РЕШЕНИЕ № 7 от 21.11.2023 г. по конституционно дело № 12 от 2023 г.
РЕШЕНИЕ на НС от 7.07.2023 г. за изменение на Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател на Сметната палата, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание (обн., ДВ, бр. 55 от 2023 г.; изм., бр. 56 от 2023 г.) и за уреждане на последиците от Решение № 5 на Конституционния съд от 2023 г. по конституционно дело № 5 от 2023 г.

Министерство на финансите

ПРАВИЛНИК за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

Министерство на правосъдието

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2008 г. за правилата и нормите за безопасност и охрана при проектиране, строителство, реконструкция, модернизация и експлоатация на обектите на съдебната власт
НАРЕДБА № 4 от 10.01.2008 г. за правилата и нормите за безопасност и охрана при проектиране, строителство, реконструкция, модернизация и експлоатация на обектите на съдебната власт

Министерство на финансите
Министерство на труда и социалната политика

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор
НАРЕДБА № 7 от 9.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД РД-06-12 от 15 ноември 2023 г. определяне на коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2024 г.
СЪОБЩЕНИЕ на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. януари 2024 г.

 

Коментарите са затворени.