Държавен вестник, брой 93 от 07.11.2023 г.

Държавен вестник, брой 93 от 07.11.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 93 от 07.11.2023 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 212 от 02.11.2023 г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2024 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 213 от 02.11.2023 г. за изменение и допълнение на Постановление № 90 на Министерския съвет от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научните организации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 на МС от 26.05.2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 214 от 02.11.2023 г. за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Антидопинговия център, приет с Постановление № 232 на Министерския съвет от 2010 г.
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Антидопинговия център
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215 от 02.11.2023 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г. по бюджета на Министерството на електронното управление
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 216 от 02.11.2023 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Община Габрово за 2023 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 217 от 03.11.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2023 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, одобрена с Решение № 408 на Министерския съвет от 2023 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието

Министерство на вътрешните работи

СПОРАЗУМЕНИЕ за участие в указател, съдържащ данни за контакт с националните центрове за приемане на спешни повиквания (PSAP-DIR), между Министерството на вътрешните работи на Република България, представлявано от дирекция „Национална система 112“, която е определеният център за приемане на спешни повиквания за Република България, и Европейския комуникационен офис, подписано в София на 7 април 2020 г. и в Копенхаген на 22 юли 2020 г.
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства
НАРЕДБА № I-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 14 от 2023 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година
НАРЕДБА № 14 от 2023 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година
НАРЕДБА № 3 от 10.03.2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции

Министерство на околната среда и водите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-2 от 2.07.2012 г. за реда за регистриране, подновяване на регистрацията и контрол по Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS)
НАРЕДБА № Н-2 от 2.07.2012 г. за реда за регистриране, подновяване на регистрацията и контрол по Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS)

Висш съдебен съвет

НАРЕДБА № 9 от 30.10.2023 г. за условията и реда за предоставяне от Висшия съдебен съвет на информацията по чл. 24, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2015/848 на Европейския парламент и на Съвета от 20.05.2015 г. относно производството по несъстоятелност, както и данни относно производствата по несъстоятелност, стабилизация и погасяване на задължения
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 1.06.2017 г. за организацията и реда за водене, съхраняване и достъп до електронните дела и начина на съхраняване на доказателствата и доказателствените средства по делата, както и вътрешния оборот и съхраняването на друга информация, обработвана от съдебната администрация
НАРЕДБА № 5 от 1.06.2017 г. за организацията и реда за водене, съхраняване и достъп до електронните дела и начина на съхраняване на доказателствата и доказателствените средства по делата, както и вътрешния оборот и съхраняването на друга информация, обработвана от съдебната администрация
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 3.08.2017 г. за извършване на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма
НАРЕДБА № 6 от 3.08.2017 г. за извършване на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма

Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 1 от 16 януари 2020 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по пневмология и фтизиатрия
НАРЕДБА № 1 от 16.01.2020 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по пневмология и фтизиатрия

 

Коментарите са затворени.