Полезно в ДВ (бр. 92 от 03.11.2023 г.)

В брой 92 на ДВ се изменя и допълва Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции.

Създава се нов чл. 59а, който определя критериите за земеделски площи, които се квалифицират за финансово подпомагане.

Новодобавеното изречение второ в чл. 84, ал. 1 гласи, че ако декларираната в заявлението за подпомагане площ е по-голяма от фактическата площ, която е била установена след административни проверки или проверка на място, сумата на подпомагането се определя въз основа на реално установената площ.

Целта на промените е точното и пълно отразяване на изискванията и показателите на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за програмен период 2023 – 2027 г. в нормативните актове за неговото прилагане и осигуряване на оптимална яснота и прецизиране на изискванията за прилагане на интервенциите за подпомагане с директни плащания.

В текущия брой на ДВ се обнародва Решение № РД-НС-04-81 на НЗОК от 17 октомври 2023 г. С него Надзорният съвет утвърждава:

  1. Изисквания на НЗОК при лече­ние на хипопитуитаризъм и дефицит на растежен хормон в извънболничната помощ;
  2. Изисквания на НЗОК при лечение на надбъбречна недостатъчност под 18-годишна възраст в извънболничната помощ;
  3. Изисквания на НЗОК при ле­чение на ендометриоза и на лейомиом на матката в извънболничната помощ;
  4. Изисквания на НЗОК при ле­чение на пароксизмална нощна хемоглобинурия в извънболничната помощ.

Коментарите са затворени.