Новости в „ЕВРО ФИНАНСИ“ през месец октомври 2023 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – Съдържание на официалното издание на Международните стандарти за финансови отчети (МСФО), МСС (съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2023/1803 НА КОМИСИЯТА), примери и приложения, в сила от 16.10.2023 г.; Финансови отчети в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (Международните счетоводни стандарти)

Преюдициални запитвания от български съд: 1. Определяне на „пазарната стойност“ – Държавна помощ, отпусната на предприятия – Понятие „предприятие“ 2. Злоупотреба с господстващо положение – Вътрешен пазар на природен газ – Задължение за обществена доставка – Единно продължено нарушение

 Данъчна политика

 1. Данъчни преференции във връзка с изискванията за държавно подпомагане. Държавни помощи – европейската съдебна практика
 2. Европейски практики при доставки, облагаеми с нулева или намалена ставка на данъка в ЗДДС. Европейска съдебна практика – Данък върху добавената стойност — Възможност за държавите членки да прилагат намалена ставка за някои доставки на стоки и услуги — Подобни хранителни продукти, приготвени от една и съща основна съставка — Прилагане на различни намалени ставки на ДДС — Стоки, които имат същите свойства и обективни характеристики — Стоки, придружени или не от услуги по приготвяне и предлагане от доставчика
 3. Счетоводно отчитане, данъчно третиране, третиране по ДДС и европейски правила при безвъзмездните сделки – Данък добавена стойност – Облагаеми сделки – Безвъзмездна доставка на стоки – Безплатно предоставяне на таблет или смартфон в замяна на сключването на нов абонамент за списание – Удръжки, направени за нуждите на предприятието с цел предоставяне на подаръци с малка стойност – Понятия „една-единствена доставка“ и „възмездна доставка на стоки“

Счетоводство и одит. Международни стандарти за счетоводна и финансова отчетност

 1. Изготвяне на финансови отчети в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (Международните счетоводни стандарти)
 2. КРМСФО Разяснение 20 Разходи за откривни работи в производствената фаза на открита мина (в сила от 16.10.2023 г.)
 3. КРМСФО Разяснение 1: Промени в съществуващите задължения за извеждане от експлоатация, възстановяване и сходните с тях задължения (в сила от 16.10.2023 г.)
 4. КРМСФО Разяснение 10: Междинно финансово отчитане и обезценка (в сила от 16.10.2023 г.)
 5. КРМСФО Разяснение 12: Споразумения за концесия за услуги (в сила от 16.10.2023 г.)
 6. КРМСФО Разяснение 14: МСС 19 – Ограничението на актив по план с дефинирани доходи, минимални изисквания за финансиране и тяхното взаимодействие (в сила от 16.10.2023 г.)
 7. КРМСФО Разяснение 16: Хеджиране на нетна инвестиция в предприятие в чужбина (в сила от 16.10.2023 г.)
 8. КРМСФО Разяснение 17: Разпределения на непарични активи към собствениците (в сила от 16.10.2023 г.)
 9. КРМСФО Разяснение 19: Погасяване на финансови пасиви с инструменти на собствения капитал (в сила от 16.10.2023 г.)
 10. КРМСФО Разяснение 2:  Дялове на членове в кооперации и сходни инструменти (в сила от 16.10.2023 г.)
 11. КРМСФО Разяснение 21: Налози (в сила от 16.10.2023 г.)
 12. КРМСФО Разяснение 22: Сделки в чуждестранна валута и авансово възнаграждение (в сила от 16.10.2023 г.)
 13. КРМСФО Разяснение 23: Несигурност при данъчното третиране на дохода (в сила от 16.10.2023 г.)
 14. КРМСФО Разяснение 5: Права на участие във фондове за извеждане от експлоатация, възстановяване и рехабилитация на околната среда (в сила от 16.10.2023 г.)
 15. КРМСФО Разяснение 6: Задължения, възникващи от участие в специфичен пазар — отпадъци от електрическо и електронно оборудване (в сила от 16.10.2023 г.)
 16. КРМСФО Разяснение 7: Прилагане на подхода за преизчисляване на финансовите отчети съгласно МСС 29 Финансово отчитане при свръхинфлационни икономики (в сила от 16.10.2023 г.)
 17. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 1 Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансово отчитане (в сила от 16.10.2023 г.)
 18. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 2 Плащане на базата на акции (в сила от 16.10.2023 г.)
 19. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 3 Бизнес комбинации (в сила от 16.10.2023 г.)
 20. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 5 Нетекущи активи, държани за продажба, и преустановени дейности (в сила от 16.10.2023 г.)
 21. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 6 Проучване и оценяване на минерални ресурси (в сила от 16.10.2023 г.)
 22. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 7 Финансови инструменти: оповестяване (в сила от 16.10.2023 г.)
 23. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 8 Оперативни сегменти (в сила от 16.10.2023 г.)
 24. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 9 Финансови инструменти (в сила от 16.10.2023 г.)
 25. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 10 Консолидирани финансови отчети (в сила от 16.10.2023 г.)
 26. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 11 Съвместни предприятия (в сила от 16.10.2023 г.)
 27. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 12 Оповестяване на дялови участия в други предприятия (в сила от 16.10.2023 г.)
 28. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 13 Оценяване по справедлива стойност (в сила от 16.10.2023 г.)
 29. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 15 Приходи от договори с клиенти (в сила от 16.10.2023 г.)
 30. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 16 Лизинг (в сила от 16.10.2023 г.)
 31. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 17 Застрахователни договори (в сила от 16.10.2023 г.)
 32. Международен счетоводен стандарт (МСС) 1 Представяне на финансови отчети (в сила от 16.10.2023 г.)
 33. Международен счетоводен стандарт (МСС) 2 Материални запаси (в сила от 16.10.2023 г.)
 34. Международен счетоводен стандарт (МСС) 7 Отчети за паричните потоци (в сила от 16.10.2023 г.)
 35. Международен счетоводен стандарт (МСС) 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки (в сила от 16.10.2023 г.)
 36. Международен счетоводен стандарт (МСС) 10 Събития след края на отчетния период (в сила от 16.10.2023 г.)
 37. Международен счетоводен стандарт (МСС) 12 Данъци върху дохода (в сила от 16.10.2023 г.)
 38. Международен счетоводен стандарт (МСС) 16 Имоти, машини и съоръжения (в сила от 16.10.2023 г.)
 39. Международен счетоводен стандарт (МСС) 19 Доходи на наети лица (в сила от 16.10.2023 г.)
 40. Международен счетоводен стандарт (МСС) 20 Счетоводно отчитане на безвъзмездните средства, предоставени от държавата, и оповестяване на държавната помощ (в сила от 16.10.2023 г.)
 41. Международен счетоводен стандарт (МСС) 21 Ефекти от промените в обменните курсове (в сила от 16.10.2023 г.)
 42. Международен счетоводен стандарт (МСС) 23 Разходи по заеми (в сила от 16.10.2023 г.)
 43. Международен счетоводен стандарт (МСС) 24 Оповестяване на свързани лица (в сила от 16.10.2023 г.)
 44. Международен счетоводен стандарт (МСС) 26 Счетоводство и отчитане на плановете за пенсионно осигуряване (в сила от 16.10.2023 г.)
 45. Международен счетоводен стандарт (МСС) 27 Индивидуални финансови отчети (в сила от 16.10.2023 г.)
 46. Международен счетоводен стандарт (МСС) 28 Инвестиции в асоциирани предприятия и съвместни предприятия (в сила от 16.10.2023 г.)
 47. Международен счетоводен стандарт (МСС) 29 Финансово отчитане при свръхинфлационни икономики (в сила от 16.10.2023 г.)
 48. Международен счетоводен стандарт (МСС) 32 Финансови инструменти: представяне (в сила от 16.10.2023 г.)
 49. Международен счетоводен стандарт (МСС) 33 Нетна печалба на акция (в сила от 16.10.2023 г.)
 50. Международен счетоводен стандарт (МСС) 34 Междинно финансово отчитане (в сила от 16.10.2023 г.)
 51. Международен счетоводен стандарт (МСС) 36 Обезценка на активи (в сила от 16.10.2023 г.)
 52. Международен счетоводен стандарт (МСС) 37 Провизии, условни пасиви и условни активи (в сила от 16.10.2023 г.)
 53. Международен счетоводен стандарт (МСС) 38 Нематериални активи (в сила от 16.10.2023 г.)
 54. Международен счетоводен стандарт (МСС) 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване (в сила от 16.10.2023 г.)
 55. Международен счетоводен стандарт (МСС) 40 Инвестиционни имоти (в сила от 16.10.2023 г.)
 56. Международен счетоводен стандарт (МСС) 41 Земеделие (в сила от 16.10.2023 г.)
 57. ПКР Разяснение 10: Държавна помощ – без специална връзка с оперативната дейност (в сила от 16.10.2023 г.)
 58. ПКР Разяснение 25: Данъци върху дохода — промени в данъчния статут на предприятието или неговите акционери (в сила от 16.10.2023 г.)
 59. ПКР Разяснение 29: Споразумения за концесия за услуги: оповестяване (в сила от 16.10.2023 г.)
 60. ПКР Разяснение 32: Нематериални активи – разходи за интернет страници (в сила от 16.10.2023 г.)
 61. ПКР Разяснение 7: Въвеждане на еврото (в сила от 16.10.2023 г.)
 62. Представяне на годишния финансов отчет от предприятията, прилагащи Международните счетоводни стандарти
 63. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2023/1803 на Комисията от 13 август 2023 година за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета (текст от значение за ЕИП) – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
 64. Съдържание на официалното издание на Международните стандарти за финансови отчети (МСФО), МСС (съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2023/1803 НА КОМИСИЯТА), примери и приложения (в сила от 16.10.2023 г.)

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове

 1. Действия на Комисията на Европейската общност при неизпълнение на задължения от страна-членка на ЕС (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Помощи, предоставяни от държавите членки — Възстановяване на неправомерна помощ — Замени на горски земи — Определяне на „пазарната стойност“ — Държавна помощ, отпусната на предприятия при сделките за замяна на горска земя държавна собственост срещу горска земя частна собственост — Понятие „предприятие“
 2. Договорът за създаване на Европейската общност и европейската финансова практика. Конкуренция (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – 1. Запазване на действието на национална правна уредба, несъвместима с правото на Съюза; 2. Злоупотреба с господстващо положениеРешение, с което се установява нарушение на член 102 ДФЕСИзключение поради действията на държавата; 3. Потенциална конкуренция – Ограничение на конкуренцията с оглед на целта или с оглед на резултата; 4. Пруденциален надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници – Предприятие, чиято дейност е да придобива дялови участия – Понятие “финансова институция“
 3. Защита на потребителите при предоставени потребителски кредити. Европейска практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Защита на потребителите — Договори за потребителски кредити — Договорни права и задължения — Предсрочно погасяване — Намаляване на общите разходи по кредита за потребителя — Загуба на екземпляр от договора — Право да се получи дубликат на договора от кредитора — Прехвърляне на вземания за сумите, които банката дължи вследствие на предсрочното погасяване
 4. Защита правата на потребителите в ЕС и Директивата за универсалната услуга. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициални запитвания от български съд) – Защита на потребителите – Договор от разстояние – Изисквания за предоставяне на информация при договорите от разстояние и договорите извън търговския обект – Абонамент на потребител в платформа за обучение – Автоматично удължаване на договор – Право на отказ от договор
 5. Основни решения на Европейската комисия по производства за установяване на неизпълнение от държавите членки, вкл. и България, на задължения, произтичащи от правото на ЕС

Търговски отношения. Сделки и застраховане

 1. Защита срещу дъмпингов и субсидиран внос в Европейския съюз (вкл. и преюдициално запитване от български съд)
 2. Право на обезщетение при задължителна застраховка „Гражданска отговорност“. Застрахователна полица (вкл. преюдициално запитване от български съд) – Застраховка „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства – Национално законодателство, което предвижда автоматично обезщетяване на някои участници в движението по пътищата, пострадали при пътнотранспортни произшествия – Велосипед, оборудван с електрически двигател, осигуряващ помощ при въртене на педалите, с функция за ускоряване, която може да се активира само след използване на мускулна сила – Понятие „превозно средство“

Европейска съдебна практика

 1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
 2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове
 3. Решения на европейски съдилища по дела от България

Справочник

 1. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 – 2023 г.
 2. Списък на ЕС на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели
 3. Списък на кредитни институции, лицензирани в страни от ЕИП, с уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България, съгласно взаимното признаване на единния европейски паспорт

За контакти:

ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67

тел. 970 89 77 – Редакция

970 89 44 – HELP Desk

923 98 00; 980 48 27 – Централа

[email protected]

Коментарите са затворени.