Новости в „ЕВРО ФИНАНСИ“ през месец септември 2023 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – Преюдициални запитвания от български съд:

1. Кумулативно налагане на санкции и принципи на пропорционалност и ne bis in idem; 2. Продажба на загуба от вносителя. Съдебен контрол на решението, с което се определя митническото задължение

Принцип на неутралност на ДДС — Принцип на ефективност — Пряк иск срещу администрацията;  Разваляне на предварителен договор – Понятие „договор за предоставяне на услуги“. Освобождаване от данък по отношение на загуби, които са възникнали при прилагане на режим на отложено плащане.

 Данъчна политика

 1. Вътреобщностна търговия с акцизни стоки. Европейска съдебна практика – Свободно движение на стоки — Акцизи — Неправомерно извеждане от режима на отложено плащане — Противоправно деяние, за което може да се търси отговорност изключително от трето лице — Подправяне на придружаващия административен документ — Освобождаване от данък по отношение на загуби, които са възникнали при прилагане на режим на отложено плащане — Случайно събитие или непреодолима сила — Отговорност на лицензирания складодържател — Понятие „загуба“
 2. Европейска практика относно правото на данъчен кредит при некоректни доставчици и добросъвестни получатели (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища)
 3. Европейски правила за стоките, облагани с акциз (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Акцизи — Режим на данъчен склад — Условия за издаване на разрешение за откриване и управление на данъчен склад от лицензиран складодържател — Неспазване на тези условия — Окончателно отнемане на одобрението, което се прилага кумулативно с налагането на имуществена санкция — Хартата на основните права на Европейския съюз — Принципи на пропорционалност и ne bis in idem
 4. Прилагане на режима на вътреобщностни доставки на стоки в случаите, когато транспортирането на стоките се осъществява между страни-членки на ЕС и доставката е между лица, регистрирани за целите на ЗДДС в две страни-членки – Обща система на данъка върху добавената стойност – Случаи на освобождаване – Сделки за автомобилни превози, пряко свързани с вноса на стоки – Режим на доказване – Свободно предоставяне на услуги – Възстановяване на ДДС, извършено от чуждестранно лице – Облагане на платеното възнаграждение с данък върху доходите на чуждестранни лица – Удържане на данък при източника от местно лице – Понятие „услуга“
 5. Приспадане, прихващане и възстановяване на данък върху добавената стойност. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) – Обща система на данъка върху добавената стойност — Принцип на неутралност на ДДС — Принцип на ефективност — Твърде висока ставка на ДДС, съдържаща се във фактурата за покупка — Възстановяване на надвзети суми — Пряк иск срещу администрацията — Последици от риска от двойно възстановяване на един и същ ДДС

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги

 1. Възникнали проблеми при свободното движение на лица, услуги и капитали в рамките на Европейския съюз (вкл. и дело срещу България) – Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси – Договори за разпределено във времето ползване на недвижими имоти — Съдебен иск за обявяване на тези договори за недействителни – Граждани на Обединеното кралство – Избор на приложимо право – Свобода на избор – Приложимо право при липса на избор – Потребителски договори
 2. Здравноосигурителни вноски и осигурителен доход. Европейски практики при здравното осигуряване
 3. Насърчаване на заетостта.  Европейски практики

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове

 1. Доклад относно върховенството на закона за 2021 г. Ситуация в областта на върховенството на закона в България
 2. Защита правата на потребителите в ЕС и Директивата за универсалната услуга. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициални запитвания от български съд) – Принцип ne bis in idem — Санкция, наложена за нелоялни търговски практики – Наказателноправен характер на санкцията — Наказателна санкция, която е наложена в държава членка след определянето на санкция за нелоялни търговски практики в друга държава членка, но влиза в сила преди последно посочената санкция – Ограничения на принципа ne bis in idem — Условия — Координиране на производствата и санкциите
 3. Система за контрол върху разходи, финансирани от Европейската общност в областта на земеделието (вкл. преюдициално запитване от български съд и искане от България за отмяна на решение на Комисията) – Обща селскостопанска политика – Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Мерки за подпомагане на развитието на селските райони – Прехвърляне на земеделското стопанство на нов бенефициер – Последващо преустановяване от този бенефициер на селскостопанската му дейност – „Случай на непреодолима сила или извънредни обстоятелства“ – Задължение за частично или пълно възстановяване на получената помощ – Принцип на пропорционалност

Търговски отношения. Сделки и застраховане

 1. Защита срещу дъмпингов и субсидиран внос в Европейския съюз (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Определяне на митническата стойност — Митническа стойност на плодове и зеленчуци, за които се прилага входна цена – Декларирана договорна стойност, по-висока от стандартната стойност при внос – Освобождаване на продуктите при условия, потвърждаващи достоверността на договорната стойност – Продажба на загуба от вносителя — Връзка между вносителя и износителя – Съдебен контрол на решението, с което се определя митническото задължение
 2. Ред за издаване на Европейска заповед за плащане. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси — Съдебна компетентност и изпълнение на съдебни решения по граждански и търговски дела — Разваляне на предварителен договор за сключване на окончателен договор за франчайзинг — Понятие за „договор за предоставяне на услуги“
 3. Сътрудничество между съдилищата и събиране на доказателства по граждански или търговски дела в държавите – членки на Европейския съюз (вкл. и преюдициално запитване от български съд)

Европейска съдебна практика

 1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
 2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове
 3. Решения на европейски съдилища по дела от България

Справочник

 1. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 – 2023 г.
 2. Списък на кредитни институции, лицензирани в страни от ЕИП, с уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България, съгласно взаимното признаване на единния европейски паспорт
 3. Хармонизиран индекс на потребителските цени в Еврозоната (ХИПЦ) – компоненти и ценови показатели

Валутни курсове, лихви

 1. Лихвени проценти по депозити (салда).  Депозити на домакинства
 2. Лихвени проценти по депозити (салда).  Депозити на нефинансови предприятия (НФП)
 3. Лихвени проценти по кредити (салда).  Кредити за домакинства
 4. Лихвени проценти по кредити (салда).  Кредити за нефинансови предприятия (НФП)
 5. Основни лихвени ставки на ЕЦБ по депозитно улеснение в проценти
 6. Основни лихвени ставки на ЕЦБ по основни операции по рефинансиране в проценти
 7. Основни лихвени ставки на ЕЦБ по пределно кредитно улеснение в проценти
 8. Тримесечни лихви като процент годишно, средни стойности за периода, за страните извън Еврозоната

За контакти:

ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67

тел. 970 89 77 – Редакция

970 89 44 – HELP Desk

923 98 00; 980 48 27 – Централа

[email protected]

Коментарите са затворени.