Новости в „АПИС – ФИНАНСИ“ през месец септември 2023 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Финансова практика при прилагане на икономическото законодателство по нововъзникнали казуси, които досега не са били обект на тълкуване от върховните съдилища с включени резюмета на обжалваните съдебни и ревизионни актове пред тези инстанции само в частта на тяхното обжалване.

Съставяне на платежни документи и    Платежно нареждане за плащане от/към бюджета в сила от 1.10.2023 г.; Отказано право на данъчен кредит поради липса на убедителни доказателства по пряката доставка за предаване на стоки и извършване на услуги; Счетоводно и данъчно третиране на опрощаване на задължения на дружество

 Данъци и данъчни облекчения

 1. Облагане на представителните разходи, даренията и спонсорството, отчетени като разходи – Липса на право на данъчен кредит, независимо, че са изпълнени условията на чл. 69 и чл. 74, когато стоките или услугите са предназначени за представителни или развлекателни цели – Легална дефиниция според чл. 62, ал. 1 ППЗДДС – посрещане, престой и изпращане на гости и делегации; нощувки; консумация на храна и напитки; организиране на делови срещи; тържества, развлекателни мероприятия; екскурзии – Достатъчно е да е имало период от време, в който двете насрещни вземания да са съществували, за да бъде извършено прихващане и след като едното от тях е вече погасено по давност
 2. Ограничения на правото на приспадане на данъчен кредит.  Неправомерно начислен данък – практика – Отказано право на данъчен кредит поради липса на убедителни доказателства по пряката доставка за предаване на стоки и извършване на услуги, като липсата на материален ресурс за извършване на доставките на стоки и технически и кадрови ресурс за извършване на доставките на услуги е само косвено доказателство
 3. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика
 4. Преобразуване и прекратяване на предприятията съгласно разпоредбите на ДОПК и ЗДДС

Финансова практика – Данъчно и осигурително производство

 1. Съдебно обжалване на актовете, издавани от органите по приходите и отговорност на държавата за вреди, причинени на граждани – Предпоставка по чл. 79, ал. 1 от ЗДДС, относима в данъчните производства, но не и в производството по чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, в което дължимото обезщетение е за всички имуществени вреди, пряка и непосредствена последица от увреждането

Счетоводство. ГФО, вкл. и в условията на пандемия. Национални и международни стандарти

 • Счетоводен стандарт (СС) 18 – Приходи – разяснения – Счетоводно и данъчно третиране на опрощаване на задължения на дружество – Допълнителни споразумения за отмяна на сключени договори за опрощаване на задължения – Обратно действие на опрощаването

Труд и работна заплата

 1. Насърчаване на заетостта

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Видове обезщетения.  Осигурителни вноски и дължимост на данъци
 2. Здравноосигурителни вноски и осигурителен доход
 3. Определяне реда за осигуряване на физическите лица, собственици или съдружници в търговски дружества
 4. Осигуряване на съдружниците в търговски дружества при сключени трудови договори и/или договори за управление и контрол

Сделки. Банки и финанси

 1. Контактни данни за подаване на жалба до банка
 2. Платежни инструменти и операции с тях
 3. Списък на участниците в TARGET 2 през националния системен компонент TARGET2-BNB
 4. Съставяне на платежни документи

Бюджет и одит

 1. Бюджетно платежно искане (в сила от 1.10.2023 г.)
 2. Вносна бележка (платежно нареждане за наличен паричен превод) за плащане към бюджета (в сила от 1.10.2023 г.)
 3. Методи за прогнозиране на неданъчните приходи от бюджетните организации и общините
 4. Обслужване на сметки на бюджетни предприятия и бюджетни плащания. Достъп до СЕБРА и обмен на бюджетни плащания
 5. Платежно нареждане за плащане от/към бюджета (в сила от 1.10.2023 г.)
 6. Формиране на приходи и разходи на общинските бюджети и взаимоотношенията им с държавния бюджет

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 2. Индекси на цените на жилища
 3. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители
 4. Осигурителни вноски на самоосигуряващи се лица върху максималния осигурителен доход за 1997 – 2023 г.
 5. Осигурителни вноски на самоосигуряващи се лица върху минималния осигурителен доход за 1997 – 2023 г.
 6. Основни лихвени ставки на ЕЦБ по основни операции по рефинансиране в проценти
 7. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
 8. Списък на дружествата, регистрирани в ТД „Големи данъкоплатци и осигурители“
 9. Списък на лицензираните от Комисия за финансов надзор инвестиционни посредници, членове на Централния депозитар
 10. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 11. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.

За контакти:

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67;

тел. 970 89 77 – Редакция;

970 89 44 – HELP Desk;

923 98 00; 980 48 27 – Централа;

[email protected]

Коментарите са затворени.