Държавен вестник, брой 81 от 26.09.2023 г.

Държавен вестник, брой 81 от 26.09.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 81 от 26.09.2023 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Конституционен съд

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 8 от 19.09.2023 г. по конституционно дело № 10 от 2023 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 145 от 19.09.2023 г. за изменение на Устройствения правилник на областните администрации, приет с Постановление № 121 на Министерския съвет от 2000 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на областните администрации
НАРЕДБА за заплатите на служителите в държавната администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 146 от 20.09.2023 г. за изменение и допълнение на Постановление № 38 на Министерския съвет от 2022 г. за създаване на Съвет по цифровото десетилетие при Министерския съвет
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 38 на МС от 29.03.2022 г. за създаване на Съвет по цифровото десетилетие при Министерския съвет
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 147 от 20.09.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на омбудсмана на Република България за 2023 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 148 от 20.09.2023 г. за одобряване на допълнителни трансфери за Селскостопанската академия за 2023 г. чрез бюджета на Министерството на земеделието и храните
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 149 от 20.09.2023 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2023 г. за компенсиране на разходите за периода 1.12.2022 г. – 31.05.2023 г. за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в държавни и общински детски градини
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 150 от 20.09.2023 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2023 г. за компенсиране на извършените от родителите разходи за периода 1.11.2022 г. – 30.04.2023 г. за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151 от 20.09.2023 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2023 г. за компенсиране на извършените от родителите разходи за периода 1 май – 30 юни 2023 г. за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 152 от 20.09.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2023 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 153 от 20.09.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2023 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието, одобрени с Решение № 408 на Министерския съвет от 2023 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 154 от 20.09.2023 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на иновациите и растежа, приет с Постановление № 20 на Министерския съвет от 2022 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на иновациите и растежа
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерския съвет и на неговата администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 155 от 20.09.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2023 г. за осигуряване на подкрепа на земеделските стопани по национални мерки и за компенсации на повишените цени на енергоносители, фуражи, препарати за растителна защита, горива и торове
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 156 от 20.09.2023 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българския институт по метрология, приета с Постановление № 95 на Министерския съвет от 2013 г.
ТАРИФА за таксите, които се събират от Българския институт по метрология
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 157 от 21.09.2023 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2023 г. за осигуряване на дейностите за работа с деца и ученици от уязвими групи
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 158 от 21.09.2023 г. за одобряване на допълнителни трансфери за държавните висши училища чрез бюджета на Министерството на образованието и науката за 2023 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 371 на МС от 17.12.2020 г. за определяне на минималната заплата за най-ниската академична длъжност в държавните висши училища
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 159 от 21.09.2023 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2023 г. за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 160 от 21.09.2023 г. за определяне годишния размер на средствата за финансиране на духовните училища от бюджета на Министерството на образованието и науката за 2023 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161 от 21.09.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2023 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162 от 21.09.2023 г. за изменение на Устройствения правилник на Министерството на културата, приет с Постановление № 266 на Министерския съвет от 2017 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на културата
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 163 от 21.09.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 164 от 21.09.2023 г. за изменение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат, приета с Постановление № 188 на Министерския съвет от 2008 г
НАРЕДБА за командировъчните средства при задграничен мандат

Министерство на здравеопазването
Министерство на вътрешните работи
Министерство на правосъдието

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 19.07.2017 г. за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози
НАРЕДБА № 1 от 19.07.2017 г. за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози

Министерство на младежта и спорта

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 29.10.2019 г. за критериите, условията и реда за награждаване на спортисти, треньори и длъжностни лица
НАРЕДБА № 5 от 29.10.2019 г. за критериите, условията и реда за награждаване на спортисти, треньори и длъжностни лица

 

Коментарите са затворени.