Държавен вестник, брой 75 от 01.09.2023 г.

Държавен вестник, брой 75 от 01.09.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 75 от 01.09.2023 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 117 от 30.08.2023 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 136 на МС от 29.05.2015 г. за създаване на Национален съвет по антикорупционни политики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 86 на МС от 30.04.2020 г. за създаване на Консултативен съвет за Европейската зелена сделка
ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Консултативния съвет за Европейската зелена сделка
РЕШЕНИЕ № 578 от 25.08.2023 г. за откриване на производство за предоставяне на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площта „Блок 1-26 Хан Тервел“, разположена в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море, и за уведомление за предоставяне на разрешение чрез конкурс

Министерство
на образованието и науката

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2015 г. за общообразователната подготовка
НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците
НАРЕДБА № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование
НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда
НАРЕДБА № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда

Министерство
на транспорта и съобщенията

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 46 от 30.11.2001 г. за железопътен превоз на опасни товари
НАРЕДБА № 46 от 30.11.2001 г. за железопътен превоз на опасни товари

 

Коментарите са затворени.