Полезно в ДВ (бр. 76 от 05.09.2023 г.)

В брой 76 от 5.09.2023 г. са обнародвани изменения в Наредба № 8121з-919 от 2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи и размера на началните и на максималните заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение. Увеличават се основните месечни възнаграждения на държавните служители в Министерството на вътрешните работи според изпълняваната длъжност съгласно приложение № 1 към наредбата. Увеличават се и възнагражденията на специалистите, работещи по трудово правоотношение в МВР, които притежават образователна и научна степен „доктор“, на специалистите с образователно-квалификационна степен „магистър“ и/или „бакалавър“ с месторабота в централната структура на структурите по чл. 37 ЗМВР, както и на специалистите  с висока квалификация към дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“.

Изменя се и Наредба № 8121з-1060 от 2019 г. за условията, реда и максималните размери за изплащане на допълнително възнаграждение за изпълнение на специфични служебни дейности на държавните служители в МВР. Базата за определяне на допълнителното възнаграждение за изпълнение на специфични служебни дейности на държавните служители в Министерството на вътрешните работи става 100 на сто от утвърдената със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година база за определяне размера на основното месечно възнаграждение за най-ниската длъжност.

В същия брой е обнародвана и новата Наредба № РД-06-10 от 24 август 2023 г. за определяне на изискванията към квалификацията на лицата по чл. 14, ал. 1, т. 4 – 7 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, с които трябва да разполагат стратегическите обекти по § 1, т. 43 от допълнителните разпоредби на закона. С тази наредба се определят изискванията към квалификацията на лицата, с които трябва да разполагат стратегическите обекти, които имат разрешение за производство на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия (ОБВВПИ) съгласно Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Лицата, по отношение на които се прилагат изискванията, са: 1. квалифициран персонал в зависимост от спецификата на произвежданите изделия; 2. служители, които осъществяват контрол за спазване на правилата за безопасност при работа с ОБВВПИ; 3. служители по сигурността, които изготвят планове за сигурност на ОБВВПИ и на системи за управлението им; 4. специалисти, които водят отчетност на движението на произведените ОБВВПИ. Ръководителите на стратегически обекти, притежаващи разрешение за производство на ОБВВПИ, утвърждават и поддържат система за актуализиране на професионалната квалификация и подновяване на правоспособността на лицата по чл. 1, която включва: 1. изисквания към подбора на персонал; 2. провеждане на специализирано обучение за работа с ОБВВПИ; 3. контрол за спазване на изискванията за квалификацията и правоспособност.

Коментарите са затворени.