Полезно в ДВ (бр. 74 от 29.08.2023 г.)

В брой 74 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Постановление № 103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина.

Направените промени в ПМС № 103 целят привеждане на нормативната уредба в съответствие с последните изменения и допълнения в Закона за висшето образование, като се дава възможност на гражданите на 7 държави (Република Албания, Република Казахстан, Република Косово, Република Молдова, Република Северна Македония, Република Сърбия и Украйна), независимо дали са придобили българско гражданство, или имат разрешение за постоянно пребиваване на територията на Република България, да могат да кандидатстват и да бъдат приети за обучение в български висши училища по реда на постановлението.

В текста на чл. 1, ал. 1, който регламентира условията и реда за осъществяване на образователна дейност в Република България спрямо чуждестранни граждани и лица без гражданство освен лицата от българска народност са добавени и лицата от български произход.

Включен е и текст, съгласно който български произход по смисъла на постановлението ще се доказва по реда на Закона за българите, живеещи извън Република България.

В новия брой на ДВ е обнародвана Наредба № 12 от 23 август 2023 г. за условията и реда за употреба на продукти за растителна защита.

С новата наредба се определят условията и реда за употреба на продукти за растителна защита с оборудване за прилагане на продукти за растителна защита и специализирана наземна (конвенционална или механизирана) техника; воденето на записи от земеделските стопани в „Дневник за проведените растителнозащитни мероприятия и торене“ на хартиен и/или електронен носител; употребата на продукти за растителна защита с авиационна техника и употребата на продукти за растителна защита при извършване на фумигация и третиране на семена за посев. Продуктите за растителна защита се употребяват само когато имат издадено разрешение за пускане на пазара и употреба от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните.

 

 

Коментарите са затворени.