Полезно в ДВ (бр. 71 от 18.08.2023 г.)

В „Държавен вестник“, бр. 71/18.08.2023 г. е обнародвано ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 112 ОТ 11 АВГУСТ 2023 г. за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Съвета по киберсигурността, приет с Постановление № 375 на Министерския съвет от 2019 г. (обн., ДВ, бр. 102 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2020 г. и бр. 36 и 47 от 2022 г.) Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Обнародван е и Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса (обн., ДВ, бр. 19 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 40, 61 и 78 от 2019 г., бр. 60 и 86 от 2021 г., бр. 56 и 101 от 2022 г.)

Обнародвани са ПРАВИЛА за работа на организиран борсов пазар на природен газ на „Българска енергийна търговска платформа“ – АД, одобрени от Комисия за енергийно и водно регулиране с решение по протокол № 256 от 9.08.2023 г.

„Българска енергийна търговска платформа“ – АД (БЕТП АД), е юридическо лице с правно-организационна форма акционерно дружество с едностепенна система на управление

Основната цел на БЕТП АД е създаването, развитието и функционирането на организиран борсов пазар на природен газ в Република България въз основа на разпоредбите на Закона за енергетиката, поднормативните му актове, Регламент (ЕС) № 312/2014 и другите норми на европейското законодателство, уреждащи дейността. БЕТП АД осигурява осъществяването на търговия с природен газ и газови деривати, посредством електронна платформа. Основният приоритет на БЕТП АД е да развива постепенно цялостен, организиран пазар на природен газ на регионално ниво, като осигурява възможността за осъществяване на търговски сделки с природен газ и газови деривати.

Обнародвано е РЕШЕНИЕ № 1977-МИ от 16 август 2023 г. на Централната избирателна комисия относно утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 

Коментарите са затворени.