Полезно в ДВ (бр. 67 от 04.08.2023 г.)

В брой 67 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Законът за чужденците в Република България.

С направените промени в текста се осигурява прилагането на правните инструменти на Европейския съюз, свързани със създаването и функционирането на Шенгенската информационна система – Регламент (ЕС) 2018/1860, Регламент (ЕС) 2018/1861 и Регламент (ЕС) 2018/1862, както и правните актове, чрез които се създават новите информационни системи СВИ и ETIAS в областта на управлението на границите, миграцията, правоприлагането и борбата с тероризма – Регламент (ЕС) 2017/2226 и Регламент (ЕС) 2018/1240. Посочените регламенти в съответствие с чл. 288 от Договора за функциониране на Европейския съюз са правни актове с общо действие, задължителни в своята цялост и пряко приложими във всички държави членки, без да са необходими национални мерки по транспониране.

От националноотговорните органи се очаква да се прилагат единни стандарти и правила въз основа на споделена информация с държавите членки с цел улесняване на изпълнението на решенията за връщане и наблюдение на спазването от страна на незаконно пребиваващите граждани на трети държави на задължението им за връщане.

В новия брой на ДВ се изменя и допълва и Наказателният кодекс.

С промените е предвидено когато отложеното наказание лишава­не от свобода е не по-малко от шест месеца, съдът да може да постанови една или няколко от пробационните мерки през изпитателния срок.

Съгласно разпоредбата на чл. 142а, ал. 1 и 2 който противозаконно лиши някого от свобода, се наказва с лишаване от свобода до шест години. Ако деянието е извършено от длъжностно лице или от представител на обществеността в нарушение на службата или функцията му, или от лице по чл. 142, ал. 2, точки 6 и 8, наказанието е лишаване от свобода от две до осем години.

След промяната в разпоредбата на ал. 3 ако деянието е извършено: по отношение на бременна жена, малолетно или непълнолетно лице; по отношение на лице, ползващо се с международна защита или по расистки, ксенофобски или свързани със сексуалната ориентация подбуди, наказанието ще е лишаване от свобода от три до десет години.

В текста на НК е въведена и нова разпоредба – чл. 144б съгласно която, който чрез сила, заплашване или по друг начин изтезава другиго, за да даде той или друго лице сведение или признание, за да бъде наказан за деяние, което той или друг е извършил или се подозира, че е из­вършил ще се наказва за изтезание с лишаване от свобода от една до шест години, ако не подлежи на по-тежко наказание. Когато деянието е извършено от длъжностно лице при или по повод изпълнение на службата му, наказанието ще е лишаване от свобода от две до осем години.

 

Коментарите са затворени.