Полезно в ДВ (бр. 66 от 01.08.2023 г.)

В брой 66 на “Държавен вестник” са обнародвани Законът за държавния бюджет на Република България за 2023 г., Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г. и Законът за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2023 г.

В настоящия брой на ДВ се изменя и допълва Търговският закон.

Промените в ТЗ целят да модернизират нормативната база в областта на действащото дружествено право чрез адаптиране на правната рамка към променящите се обществени отношения в сферата на предприемачеството, съобразно неговото развитие.

С редакцията в текста се очаква да се създаде по-голяма гъвкавост и достъпност при създаването и управлението на иновативните и ориентирани към бърз растеж малки компании, без да им се създават допълнителни административни пречки, което ще ги направи желани за привличане на нови инвестиции.

В този брой се изменя и допълва и Законът за защита от домашното насилие.

В текста на закона е заложено той да урежда:

– правата на лицата, пострадали от домашно насилие или в риск;

– мерките за защита от домашното насилие;

– органите и механизмите за провеждане на държавната политика за превенция и защита от домашното насилие и взаимодействието между тях;

– програмите за превенция и специализираните услуги за предоставяне на защита, помощ и подкрепа на лицата, пострадали от домашно насилие или в риск;

– производството за налагане на мерки за защита от домашното насилие;

– мерките по прилагане на Регламент (ЕС) № 606/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно взаимното признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела.

Държавата ще провежда последователна политика в областта на домашното насилие чрез координиране, прилагане, наблюдение и оценка на политиките и мерките за предотвратяване и защита от домашното насилие.

 

Коментарите са затворени.