Новости в „ЕВРО ФИНАНСИ“ през месец август 2023 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – Защита на финансовите интереси на Европейския съюз при измама с ДДС — Давност за наказателно преследване — Принцип на предимство на правото на Съюза; Данък върху добавената стойност — Публичноправни субекти — Понятие „доставка на услуги, извършвана възмездно“; Правомощия на одиторите с правораздавателни функции — Принципи на ефективност и равностойност; Платежни услуги и платежни системи

 Данъчна политика

 1. Държавата, държавните и местните органи като данъчно задължени лица по ЗДДС, възложители на обществени поръчки и европейското законодателство (вкл. преюдициално запитване от български съд) – Обща система на данъка върху добавената стойност — Публичноправни субекти — Община, която събира курортна такса за предоставянето на балнеолечебни съоръжения, свободно достъпни за всички — Понятие „доставка на услуги, извършвана възмездно“
 2. Европейски правила за прилагане на системата на ДДС. Специални режими (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) – Специални режими за произведения на изкуството – Режим за облагане на маржа на печалбата – Данъчнозадължени дилъри – Доставка на произведения на изкуството от техните автори или от правоприемниците им – Вътреобщностни сделки – Право на приспадане на платения по получени доставки данък – Понятия „продажна цена“ и „покупна цена“
 3. Избягване на данъчните измами и европейската съдебна практика (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища)
 4. Определяне на данъчната основа при доставките по ЗДДС.  Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд)

Счетоводство и одит. Международни стандарти за счетоводна и финансова отчетност

 1. Обществен надзор в държавите-членки – Задължение на държавите членки да установят правните средства, необходими за осигуряването на ефективна съдебна защита в областите, обхванати от правото на Съюза — Икономическа политика — Европейска система от национални и регионални сметки в Европейския съюз — Изисквания, приложими за бюджетните рамки на държавите членки — Национална правна уредба, която ограничава правомощията на одиторите с правораздавателни функции — Принципи на ефективност и равностойност — Хартата на основните права на Европейския съюз — Понятия „независими органи“ и „бюджетна рамка“

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове

 1. Погасителна давност съгласно европейското законодателство и ДОПК. Защита на финансовите интереси на Европейския съюз – Защита на финансовите интереси на Европейския съюз — Задължение да се предвидят наказателни санкции — Тежка измама с ДДС — Давност за наказателно преследване — Решение на конституционен съд, с което се обезсилва национална разпоредба, която определя основанията за прекъсване на тази давност — Системен риск от безнаказаност — Защита на основните правa — Принцип за законоустановеност на престъплението и наказанието — Изисквания за предвидимост и точност на наказателния закон — Принцип за прилагане с обратна сила на по-благоприятния наказателен закон (lex mitior) — Принцип на правната сигурност — Задължение за съдилищата на държавите членки да оставят без приложение решенията на конституционния и/или върховния съд на държавата членка в случай на несъответствие с правото на Съюза — Дисциплинарна отговорност на съдиите при несъобразяване с такива решения — Принцип на предимство на правото на Съюза
 2. Становище на Европейската централна банка от 14 юли 2023 година относно платежни услуги и платежни системи (CON/2023/21)

Европейска съдебна практика

 1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика

Справочник

 1. Календар за тръжни операции на Евросистемата през 2023 г.
 2. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 – 2023 г.
 3. Списък на забранените авиокомпании на територията на ЕС
 4. Списък на кредитни институции, лицензирани в страни от ЕИП, с уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България, съгласно взаимното признаване на единния европейски паспорт
 5. Хармонизиран индекс на потребителските цени в Еврозоната (ХИПЦ) – компоненти и ценови показатели

Валутни курсове, лихви

 1. Лихвени проценти по депозити (салда).  Депозити на домакинства
 2. Лихвени проценти по депозити (салда).  Депозити на нефинансови предприятия (НФП)
 3. Лихвени проценти по кредити (салда).  Кредити за домакинства
 4. Лихвени проценти по кредити (салда).  Кредити за нефинансови предприятия (НФП)
 5. Основни лихвени ставки на ЕЦБ по депозитно улеснение в проценти
 6. Основни лихвени ставки на ЕЦБ по основни операции по рефинансиране в проценти
 7. Основни лихвени ставки на ЕЦБ по пределно кредитно улеснение в проценти
 8. Тримесечни лихви като процент годишно, средни стойности за периода, за страните извън Еврозоната

За контакти:

ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67

тел. 970 89 77 – Редакция

970 89 44 – HELP Desk

923 98 00; 980 48 27 – Централа

[email protected]

Коментарите са затворени.