Новости в „АПИС – ФИНАНСИ“ през месец юли 2023 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Задължения по ЗДДС в резултат на непризнат данъчен кредит – Отговорност на получателя за действията, респ. бездействията на своите доставчици; Предпоставки за признаване на извършен износ от физическо лице, когато е налице възможност да не се подава митнически документ; Оспорване правото на данъчен кредит поради наличие на регистрация само по реда на чл. 97а, ал. 2 ЗДДС; Осигурително и бюджетно законодателство

 

Данъци и данъчни облекчения

  1. Данъчен кредит и право на неговото приспадане – Възникване на правото на приспадане на данъчен кредит в зависимост от кумулативното осъществяване на елементите на регламентирания в ЗДДС сложен фактически състав, който наред с притежаването на данъчния документ по чл. 71, т. 1 от ЗДДС, включва и установяването на реалното получаване на стоките или извършването на услугите по облагаемата доставка – арг. от чл. 6, ал. 1 и чл. 9, ал. 1 от ЗДДС
  2. Данъчно третиране на прехвърлянето на предприятие по чл. 15 и чл. 60 от Търговския закон – Образуване на ревизионно производство и неговото провеждане по отношение на дружество, за което вече е отпаднало действието на договора за прехвърляне на предприятие, което представлява съществено нарушение, обуславящо незаконосъобразност на ревизионния акт – Договорът за продажба на търговско предприятие носи общите белези на обикновената продажба, която се регламентира от чл. 183 и сл. на ЗЗД, но и е комплексен, тъй като той обхваща редица единични сделки
  3. Доставки на услуги, които се извършват по електронен път от лица, нерегистрирани в Общността и облагането им с ДДС – Оспорване правото на данъчен кредит на основание чл. 70, ал. 4 ЗДДС поради наличие на регистрация само по реда на чл. 97а, ал. 2 ЗДДС и липсата на регистрация по общия ред – Издадени актове за прихващане и възстановяване с признавано право на данъчен кредит след извършена проверка по смисъла на чл. 110, ал. 3 ДОПК за установяване наличието на основание за възстановяване на ДДС по реда на чл. 92, ал. 3 ЗДДС въз основа на подадена справка-декларация – Възможност за издаване на РА, дори при издаден АПВ за същия период -Принцип на защита на оправданите правни очаквания, принцип за данъчен неутралитет и принцип на правната сигурност
  4. Доставки, облагаеми с нулева ставка на данъка в ЗДДС (доставки при износ) – Предпоставки на чл. 28 от ЗДДС вр. чл. 21, ал. 1, т. 1 от ППЗДДС за признаване на извършен износ от физическо лице, когато е налице възможност да не се подава митнически документ, съгласно митническото законодателство по арг. от Регламент на Комисията (ЕС) 2015/2446 – с чл. 140, параграф 1, буква а), който препраща към чл. 137 от същия регламент
  5. Заявление за вписване или промяна на данни в регистъра по чл. 176в, ал. 10 от ЗДДС – Приложение № 36 от ППЗДДС
  6. Заявление за регистрация (актуализация) на данъчно задължено лице – представител за изпълнение на задълженията по специален режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии – Приложение № 43 от ППЗДДС
  7. Наличие и липса на доставка на стока или услуга по смисъла на ЗДДС – Задължения по ЗДДС в резултат на непризнат данъчен кредит – Не може получателят да отговаря за действията, респ. бездействията на своите доставчици, включително да доказва тяхната обезпеченост за извършване на доставките – Отказване правото на приспадане на данъчен кредит на ревизираното лице на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 69, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 9 от ЗДДС
  8. Облагане на туристическите услуги в Закона за данък върху добавената стойност
 • Ограничения на правото на приспадане на данъчен кредит.  Неправомерно начислен данък – практика – Право на приспадане на данъчен кредит по фактури, издадени от дружества със спорен профил – Липса на удостоверяване извършването на конкретни услуги в договорите и приемо-предавателните протоколи

 1. Определяне на данъчната основа при доставките по ЗДДС
 2. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика
 3. Преференциална данъчна ставка в ЗДДС – Ревизионен акт, мотивиран с разпоредбите на чл. 82 във вр. с чл. 6, чл. 25, ал. 2 и чл. 66, ал. 1, т. 1 и чл. 86 от ЗДДС – Ресторантьорски услуги – фактически установявания, че е изпълнена хипотезата на § 1, т. 61 от ДР на ЗДДС, съгласно която не е ресторантьорска или кетъринг услуга доставката на приготвена и неприготвена храна от супермаркети, магазини и други подобни
 4. Прилагане на международни договори в Закона за данък върху добавената стойност
 5. Промени в данъчното законодателство, в сила от 1.01.2023 и от 27.06.2023 година
 6. Характеристика на данъчните документи в Закона за данък върху добавената стойност

Финансова практика – Данъчно и осигурително производство

 • Обжалване на ревизионни актове по съдебен ред – Обжалване качеството на органите по приходите като такива във връзка с издаването на ревизионен акт – Използване на електронен адрес, деклариран за ползване на електронни услуги, различен от официално използвания от данъчния субект – Валидност на квалифицираните електронни подписи, с които е подписан ревизионният акт

 1. Регистрация по БУЛСТАТ

Счетоводство. ГФО, вкл. и в условията на пандемия. Национални и международни стандарти

 1. Счетоводен стандарт (СС) 8 – Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика – разяснения – Коригиране на допусната счетоводна грешка през следваща година – Разходи, които не са пряко относими и не са свързани с дейността на дружеството за отчетния период, за който е намален финансовият резултат – Наличието на фактура и правилното й осчетоводяване като недостатъчно условие за признаване право на приспадане на данъчен кредит

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Заявление-декларация за отпускане на целева помощ за отопление
 2. Осигурително и бюджетно законодателство за 2023 година
 3. Парични обезщетения за временна неработоспособност – Едновременно получаване на обезщетение за временна неработоспособност и трудово възнаграждение – Понятие „добросъвестност“ – Непредставянето на информация като част от хипотезата на невярно деклариране
 4. Практика на ВАС и ВКС в областта на социалната политика

Сделки. Банки и финанси

 1. Изпиране на пари. Вътрешни правила и контрол
 2. Мерки срещу изпиране на пари
 3. Особените залози като вид търговско обезпечение
 4. Публичен регистър на лицата, които по занятие предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие, и на доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. Банки, получили лицензия за извършване на банкови сделки
 2. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 3. Минимални и максимални размери на пенсиите
 4. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители
 5. Основни макроикономически показатели
 6. Основни макроикономически показатели за България – прогноза за периода 2023 – 2026 г.
 7. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
 8. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 9. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.

За контакти:

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67;

тел. 970 89 77 – Редакция;

970 89 44 – HELP Desk;

923 98 00; 980 48 27 – Централа;

[email protected]

Коментарите са затворени.