Държавен вестник, брой 66 от 01.08.2023 г.

Държавен вестник, брой 66 от 01.08.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 66 от 01.08.2023 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Търговския закон
ТЪРГОВСКИ ЗАКОН
ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
ЗАКОН за малките и средните предприятия
ЗАКОН за особените залози
ЗАКОН за съдебната власт
КОДЕКС за застраховането
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за защита от домашното насилие
ЗАКОН за защита от домашното насилие
ЗАКОН за правната помощ
ЗАКОН за закрила на детето
ЗАКОН за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2023 г.
ЗАКОН за здравното осигуряване
ЗАКОН за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г.
КОДЕКС за социалното осигуряване
ЗАКОН за държавния бюджет на Република България за 2023 г.
ЗАКОН за ограничаване на плащанията в брой
КОДЕКС на труда
ЗАКОН за вероизповеданията
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за водите
ЗАКОН за водите
ЗАКОН за здравето
ЗАКОН за общинския дълг
ЗАКОН за електронното управление
ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
ЗАКОН за кредитните институции
ЗАКОН за пазарите на финансови инструменти
ЗАКОН за корпоративното подоходно облагане
ЗАКОН за платежните услуги и платежните системи
ЗАКОН за акцизите и данъчните складове
ЗАКОН за данък върху добавената стойност
ЗАКОН за местните данъци и такси
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси
ЗАКОН за подпомагане на земеделските производители
ЗАКОН за Националната агенция за приходите
ЗАКОН за пощенските услуги
ЗАКОН за задължителното депозиране на печатни и други произведения и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги
ЗАКОН за движението по пътищата
ЗАКОН за семейни помощи за деца
ЗАКОН за пътищата
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по околната среда и водите
РЕШЕНИЕ за попълване ръководството на Комисията по здравеопазването
РЕШЕНИЕ за избиране на председател на Сметната палата
РЕШЕНИЕ за избор на управител на Националната здравноосигурителна каса

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 105 от 27.07.2023 г. за приемане на Наредба за определяне на условията и правилата за предоставяне на подкрепа чрез финансови инструменти, комбинирането на финансови инструменти с безвъзмездна финансова помощ, изпълнението на финансовите инструменти и правилата за управление и контрол
НАРЕДБА за определяне на условията и правилата за предоставяне на подкрепа чрез финансови инструменти, комбинирането на финансови инструменти с безвъзмездна финансова помощ, изпълнението на финансовите инструменти и правилата за управление и контрол

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА № 11 от 28.07.2023 г. за условията и реда за предоставяне на спешна финансова помощ на земеделски стопани, отглеждащи слънчоглед

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 1948-НС от 27.07.2023 г. относно обявяване на Димитрина Любомирова Хаджиева-Недина за народен представител от Първи изборен район – Благоевградски, в Четиридесет и деветото Народно събрание
РЕШЕНИЕ № 1949-НС от 27.07.2023 г. относно обявяване на Валентин Йовков Тончев за народен представител от Двадесет и шести изборен район – Софийски, в Четиридесет и деветото Народно събрание

 

Коментарите са затворени.