Полезно в ДВ (бр. 65 от 28.07.2023 г.)

В брой 65 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Законът за пазарите на финансови инструменти.

Промените предвиждат въвеждане в националното законодателство на мерки по прилагане на Регламент (ЕС) 2022/858 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2022 година относно пилотна уредба на пазарните инфраструктури, основани на технологията на децентрализирания регистър.

В текста на закона е добавен нов дял „Пазарни инфраструктури, основани на технологията на децентрализирания регистър“.

Пазарните инфраструктури, основани на технологията на децентрализирания регистър ще допускат до търговия и/или ще регистрират в системи за сетълмент само финансови инструменти, основани на технологията на децентрализирания регистър, при спазване на ограниченията, предвидени в посочения регламент.

Специалните разрешения и освобождаванията, издадени от Комисията за финансов надзор по реда на новия дял ще са валидни на територията на Европейския съюз за период до 6 години считано от датата на издаването на съответното специално разрешение или освобождаване и само за срока на пилотната уредба по същия регламент.

 

В новия брой на ДВ се изменя и допълва и Законът за българските лични документи.

Измененията са направени във връзка с необходимостта от улесняване на гражданите при предоставяне на услуги, свързани с издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство.

Свидетелство за управление на мотор­но превозно средство ще се издава при ускорена услуга – до три работни дни от приемане на заявлението. Услугата ще се осъществява след извършване на проверка в мрежата за автоматизиран обмен на данни, като при невъзможност да бъде изпълнена същата ще се трансформира в бърза или обикновена. За­явлението ще се подава само в звената „Пътна полиция“ при Столичната дирекция на вътрешните работи или областна дирекция на Министерството на вътрешните работи при подмяна на свидетелство за управление на моторно превозно средство поради изрично изброени в закона причини.

Друга цел на направената промяна е да се уреди на законово ниво хипотезата на подаване на заявление за издаване на нов документ за самоличност, когато заявителят не може да представи документ за самоличност или заместващ го такъв поради загубване, кражба или унищожаване. Предвижда се удостоверяването на самоличността да става с представяне на удостоверителен документ за раждане.

 

 

Коментарите са затворени.