Полезно в ДВ (бр. 62 от 21.07.2023 г.)§

В брой 62 на “Държавен вестник” е обнародвано Постановление № 101 от 14 юли 2023 г. за създаване на Национален механизъм за определяне на политиките и за координация в сферата на мерките за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма – Съвет за координация и сътрудничество.

Съветът е създаден за осъществяване на Националния механизъм за определяне на политиките и за координация в сферата на мерките за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма чрез осъществяване на наблюдение и контрол и отчитане на напредъка и изпълнението на мерките и действията за ограничаване на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризъм и на мерките и действията, произтичащи от дадените препоръки за Република България в приетия на 18 май 2022 г. Доклад за Република България от Пети оценителен кръг на Комитета на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари към Съвета на Европа (Комитета MONEYVAL), както и в други оценителни доклади на международни организации с компетентност в сферата на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Новата структура няма да осъществява контрол върху дейността на държавните органи и институции и на членовете си и под никаква форма няма да може да осъществява намеса в независимостта на съдебната власт.

Участието в съвета на органите и институциите, които са извън състава на изпълнител­ната власт ще е на доброволен принцип и е израз на сътрудничество и диалог между властите.

В текущия брой на ДВ се изменя и допълва Наредба № 105 от 22.08.2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол.

С прилагането на промените в наредбата се очаква да се постигнат следните резултати:

– създаване на всички необходими условия за правилното администриране на интервенциите, включени в Стратегическия план;

– улесняване на процеса на подаване на заявления за подпомагане, чрез предоставяне на предварителни данни, съдържащи цялата актуализирана информация, която е от значение за бенефициентите;

– извършване на проверки на бенефициентите чрез оценка на спазването от тях на критериите за допустимост и на други условия, както и на задълженията, определени в Стратегическия план и приложимите правила на Европейския съюз;

– създаване на електронни средства за комуникация между бенефициента и управляващите органи, гарантиращи надеждността на предаваните данни;

– поетапно внедряване на техническите функционалности на системата за мониторинг на площта;

– извършване на оценка на качеството на системата за идентификация на земеделските парцели, на системата за геопространствени заявления и на системата за мониторинг на площта.

 

Коментарите са затворени.