Полезно в ДВ (бр. 57 от 04.07.2023 г.)

В Държавен вестник, бр. 57/04.07.2023 г. са обнародвани ЕДИНАДЕСЕТИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ към Устава на Всемирния пощенски съюз и ТРЕТИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ към Общия правилник на Всемирния пощенски съюз.

Обнародвана е и ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-976 от 27 юни 2023 г. за условията и реда за осъществяване на водолазна дейност от полицейските органи и органите за пожарна безопасност и защита на населението в Министерството на вътрешните работи. Тази инструкция урежда условията и реда за осъществяване на водолазна дейност от полицейските органи и органите за пожарна безопасност и защита на населението в Министерството на вътрешните работи. В нея се съдържат и Правила за безопасност при осъществяване на водолазна дейност.

В ДВ, бр. 57 от 4.07.2023 г. са обнародвани и Условия и ред за допълнение на Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК. Допълнен е образецът на  ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, СЪДЪРЖАЩИ НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА.

Коментарите са затворени.