Парламентът прие на първо и второ четене промените в Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна

Парламентът прие на първо и второ четене промените в Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна. С измененията на практика се прекратява концесията на пристанище „Росенец“.

Възложените концесии за осъществяване на дейности в стратегически обекти от значение за националната сигурност, засягащи нефт и продукти от нефтен произход, произведени от суров нефт, с произход Русия или изнесени от Русия, на лица, попадащи в обхвата на европейски регламент относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, се прекратяват в едноседмичен срок, записаха на второ четене депутатите.

В двуседмичен срок от отнемане на концесията Министерството на транспорта и съобщенията поема оперативното управление на съоръжението, реши още парламентът.

Депутатите гласуваха на второ четене и промени в Закона за съдебната власт. В срок от 6 месеца от влизането в сила на този закон Народното събрание и органите на съдебната власт започват процедура за нов избор на членове на ВСС, записаха депутатите. Назначените съдии за прокурор за разследване на престъпления, извършени от главния прокурор, участват в общото събрание на прокурорите. Всички висящи и неприключили с акт за встъпване процедури по избор на членове на Висшия съдебен съвет се прекратяват.

С други промени се детайлизира начинът за извършване на съответния подбор на съдията, който да изпълнява функциите на прокурор за разследване на престъпления на  главния прокурор. Създава се списък от съдии, изразили желание да бъдат прокурори, които да разследват обвинител №1. Списъкът може да се актуализира, ако някой от желаещите се откаже или друг изяви желание да се включи в него. Системата за случайно разпределение на делата, свързани с разследването на главния прокурор, ще става със специален модул в единната система.

Предходният модул, с който вече е изтеглен първият съдия, разследващ главния прокурор, няма да се използва.

Системата трябва да отговаря на следните изисквания – да не е част от единната информационна система на съдилищата; да публикува данни за всеки случаен избор, както и да позволява всеки случаен избор да бъде проверен от трети страни, в същото време да не позволява на лица с достъп до нея да влияят на случайния подбор.

Коментарите са затворени.