Държавен вестник, брой 65 от 28.07.2023 г.

Държавен вестник, брой 65 от 28.07.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 65 от 28.07.2023 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти
ЗАКОН за пазарите на финансови инструменти
ЗАКОН за Комисията за финансов надзор
ЗАКОН за публичното предлагане на ценни книжа
ЗАКОН за кредитните институции
ЗАКОН за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения
ЗАКОН за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране
ЗАКОН за кредитите за недвижими имоти на потребители
ЗАКОН за ратифициране на Договора за предоставяне на безвъзмездни средства, Проект 101055476 – InnovativeSMEs, между Република България и Европейската изпълнителна агенция за иновации и МСП (EISMEA)
ЗАКОН за ратифициране на Договор между Република България и Асоциация Еврика АИСБЛ за Консорциум „Европейско партньорство за иновативни малки и средни предприятия“
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи
ЗАКОН за българските лични документи
ЗАКОН за движението по пътищата
РЕШЕНИЕ за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
РЕШЕНИЕ за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието
РЕШЕНИЕ за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Интерпарламентарната асамблея по православие
РЕШЕНИЕ за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа
РЕШЕНИЕ за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество
РЕШЕНИЕ за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарното измерение на Централноевропейската инициатива
РЕШЕНИЕ за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО
РЕШЕНИЕ за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея по франкофония
РЕШЕНИЕ за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз
РЕШЕНИЕ за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по транспорт и съобщения
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по бюджет и финанси
РЕШЕНИЕ за избиране на подуправител – ръководител на управление „Банково“ на Българската народна банка
РЕШЕНИЕ за избиране на подуправител – ръководител на управление „Емисионно“ на Българската народна банка
РЕШЕНИЕ за прекратяване пълномощията на народен представител
РЕШЕНИЕ за прекратяване пълномощията на народен представител

Конституционен съд

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 7 от 24.07.2023 г. по конституционно дело № 9 от 2023 г.

Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 7.11.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по нефрология и диализа
НАРЕДБА № 13 от 7.11.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по нефрология и диализа

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

АКТУАЛЕН СПИСЪК на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон
Съобщение на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. септември 2023 г.

 

Коментарите са затворени.