Държавен вестник, брой 59 от 11.07.2023 г.

Държавен вестник, брой 59 от 11.07.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 59 от 11.07.2023 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ДЕКЛАРАЦИЯ в подкрепа на членство на Украйна в НАТО
РЕШЕНИЕ във връзка с разискванията по питането на народния представител Джевдет Чакъров към министъра на земеделието и храните Кирил Вътев относно политиката на правителството за развитие и защита на селскостопанското производство в България, осигуряващо храни от първа необходимост за населението, като хляб, мляко и млечни продукти, телешко и свинско месо, плодове и зеленчуци
РЕШЕНИЕ за ускоряване процеса по обновяване на ведомствените военновременни запаси на Министерството на отбраната
РЕШЕНИЕ за възлагане на министъра на енергетиката да проведе преговори с министъра на енергетиката на Украйна или негов представител с цел продажба на оборудване, предназначено за Проекта АЕЦ „Белене“
РЕШЕНИЕ на НС от 7.06.2018 г. за възобновяване на действията по търсенето на възможности за изграждане на АЕЦ „Белене“ съвместно със стратегически инвеститор, на пазарен принцип и без предоставяне на държавна гаранция, чрез отделяне на активите и пасивите за проекта АЕЦ „Белене“ в отделно проектно дружество
РЕШЕНИЕ за изменение на Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател на Сметната палата, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание и за уреждане на последиците от Решение № 5 на Конституционния съд от 2023 г. по конституционно дело № 5 от 2023 г.
РЕШЕНИЕ на НС от 23.06.2023 г. за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател на Сметната палата, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание

Конституционен съд

РЕШЕНИЕ № 6 от 29.06.2023 г. по конституционно дело № 7 от 2023 г.
ЗАКОН за движението по пътищата

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници
НАРЕДБА № 2 от 21.04.2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници

Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 16 от 21.11.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по ендокринология и болести на обмяната
НАРЕДБА № 16 от 21.11.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по ендокринология и болести на обмяната
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2020 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по психични заболявания
НАРЕДБА № 6 от 23.07.2020 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по психични заболявания

 

Коментарите са затворени.