Полезно в ДВ (бр. 55 от 27.06.2023 г.)

В брой 55 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Правилникът за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност.

Промените в ППЗДДС отразяват измененията и допълненията в Закона за данък върху добавената стойност, направени с преходните и заключителните разпоредби към Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 99 от 2022 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2022 г.), както и някои редакционни промени, наложени от практиката по прилагане на ЗДДС и правилника в съответствие с европейското законодателство в областта на облагането с данък върху добавената стойност.

С измененията в ППЗДДС се цели още да бъдат допълнени и конкретизирани съществуващи и въведени правила в ЗДДС, свързани с прецизиране на разпоредби във връзка с удостоверяването на доставки, облагаеми с нулева ставка.

Нулева ставка на данъка се прилага за облагаеми доставки на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на страната, когато получатели са институциите на Европейския съюз, Европейската общност за атомна енергия, Европейската централна банка, Европейската инвестиционна банка или органите на Европейския съюз по чл. 173, ал. 5 от ЗДДС. Нулевата ставка на данъка в тези случаи ще се прилага за облагаеми доставки на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на страната, при условие че сумата на данъчните основи и на данъка по фактурата надвишава стойността от 400 лв.

В текущия брой на ДВ се изменя и допълва и Наредба № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи.

Изменението на Наредба № 6 е свързано с необходимостта от привеждане на действащите към момента разпоредби в съответствие със Закона за енергетиката.

Създава се подзаконова нормативна уредба за присъединяване на обекти на клиенти и на производители при временна схема на достъп към електропреносната мрежа, както и се определят основните права и задължения на оператора на електропреносната мрежа, на клиентите и на производителите във връзка с реализирането на тази законова възможност.

Освен това, при прилагане на Наредба № 6 е установена необходимост от изменения и допълнения в отделни нейни разпоредби, предвид въвеждане на срокове за съгласуване от страна на оператора на електропреносната мрежа на условията за присъединяване на обекти на клиенти и на производители на електрическа енергия към съответната електроразпределителна мрежа, както и определяне на приложното поле на такова съгласуване.

Наредбата е променена и във връзка с доразвиване на действащата подзаконова нормативна уредба, свързана с лицензиране на оператори на затворени електроразпределителни/газоразпределителни мрежи.

Коментарите са затворени.