Полезно в ДВ (бр. 50 от 09.06.2023 г.)

В брой 50 на “Държавен вестник” е обнародвано Решение за определяне на допълнителен срок за събиране на приходи, за извършване на разходи и за предоставяне на трансфери.

До приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г., но не по-късно от 31 юли 2023 г., приходите ще се събират в съответствие с действащите закони, а извършването на разходите и предоставяне­то на трансфери ще бъде в размер не

по-голям от размера им за същия период на предходната година, като се отчитат влезли в сила актове на Народното събрание и на Министерския съвет, които предвиждат допълнителни или намалени бюджетни средства, при спазване на фискалните правила по Закона за публичните финанси.

В новия брой на ДВ е обнародван и Правилникът за устройството и дейността на Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха.

С цел трайно и устойчиво решаване на въпроса за осигуряване на въздушен транспорт за нуждите на спешната медицинска помощ, организирана от държавата, на Държавния авиационен оператор е възложено да осигури транспорта – полетите за осигуряване на въздушен транспорт за нуждите на спешната медицинска помощ, а Министерство на здравеопазването трябва да осигури екипите от медицински специалисти.

С приемането на новия акт се регламентират управлението, структурата и дейността на центъра, както и основните функции, задължения и отговорности на служителите.

Центърът за спешна медицинска помощ по въздуха е лечебно заведение с непрекъснат денонощен режим на работа, в което медицински специалисти с помощта на друг персонал ще оказват спешна медицинска помощ на заболели и пострадали лица на местопроизшествието и по време на транспортирането.

В този брой се изменя и допълва Наредба № РД-07-5 от 16.05.2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление.

В съответствие с целите на Закона за социално подпомагане да се осигурява все по-добра социална защита на рисковите групи, както и в изпълнение на специфичните препоръки от последните години на Европейската комисия към България за повишаване на ефективността на социалните помощи като средство за борба с бедността Наредбата се усъвършенства в посока разширяване на обхвата на подпомаганите лица и семейства, оптимизира се и редът за отпускане на помощта.

Прецизира се структурата на бенефициентите и се създава механизъм за недопускане отпадането от подпомагане.

Очакваните резултати са да се осигури по-ефикасна социална подкрепа на повече лица и семейства, които се нуждаят от помощта на държавата.

 

 

 

 

Коментарите са затворени.