Полезно в ДВ (бр. 48 от 02.06.2023 г.)

В брой 48 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Наказателно-процесуалният кодекс. С направените промени се създава механизъм за разследване на главния прокурор.

Предвижда се в случаите, когато е налице законен повод за започване на разследване срещу главния прокурор или негов заместник, материалите да се изпращат на ръководителя на наказателната колегия на Върховния касационен съд. След постъпването им, образуваната преписка ще се разпределя незабавно на съдия, определен на принципа на случайния подбор, който временно ще бъде назначен на длъжност прокурор във Върховната касационна прокуратура, за да се отговори на конституционното изискване наказателното преследване да се провежда от прокурор.

Предвидено е да се назначава и прокурор, осъществяващ контрол върху действията на прокурора, водещ разследването на главния прокурор.

В новия брой на ДВ се изменя и допълва и Националният рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Бъл­гарския зъболекарски съюз за 2020 – 2022 г.

Промените предвиждат за дейността на изпълнителите на дентална помощ в периода от 1 май до 30 юни 2023 г. задължителното електронно отчитане към Националната здравна информационна система (НЗИС), предвидено в преходните и заключителните разпоредби на НРД за денталните дейности между НЗОК и БЗС за 2020 – 2022 г. да служи само за съпоставяне на информацията, подавана в НЗИС, с информацията, съдържаща се в електронните отчети на изпълнителите на дентална помощ за извършената от тях дейност, подавана в информационната система на НЗОК.

След изтичане на определения период за извършваните дентални дейности от 1 юли 2023 г. в изпълнение на договорите с НЗОК плащания на изпълнителите на дентална помощ ще се дължат и на основание на задължителното електронно отчитане на информацията за из­вършената от тях дентална дейност към НЗИС.

 

В текущия брой на ДВ се изменя Наредба № 49 от 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост.

С измененията в наредбата се цели привеждане на националното законодателство в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физически лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защита на данните).

 

Коментарите са затворени.