Новости в „ЕВРО ФИНАНСИ“ през месец май 2023 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – Преюдициални запитвания от български съд: 1. Особени преюдициални производства – Спиране на главното производство от национална юрисдикция; 2. Освобождаване доставките на услуги, свързани със социалните грижи и социалното осигуряване, извършвани от организации, признати за благотворителни; 3. Организация на работното време – Безопасност и здраве на полагащите нощен труд работници – Понятие „прилагане на правото на Съюза“; 4. Данъчно третиране на липсите и брака – Бракувани стоки – Последваща продажба като отпадъци – Понятия „унищожаване“ и „погиване“; 5. Неиздаване на фискална касова бележка – Кумулиране на административни санкции с наказателноправен характер за едно и също деяние

Данъчно облагане на доходите от недвижими имоти, намиращи се на територията на държава членка – Балансирано разпределение на правомощията за данъчно облагане между държавите членки; Защита на потребителите — Право на отказ от договор, сключен извън търговския обект — Задължение за предоставяне на информация от съответния търговец

 

Данъчна политика

 1. Доставки и придобивания, освободени от ДДС.  Европейска съдебна практика (вкл. преюдициално запитване от български съд) – Освобождаване на доставките на услуги, тясно свързани със социалните грижи и социалното осигуряване, извършвани от организации, признати за благотворителни от съответната държава членка – Доставки на услуги на данъчно незадължено лице в държава членка, различна от тази, в която е установен доставчикът – Преценка на естеството на доставките на услуги и на условието съответната организация да е призната за благотворителна – Понятие „доставки на услуги, тясно свързани със социалните грижи и социалното осигуряване, извършвани от организация, призната за благотворителна от съответната държава членка“ и „организация, призната за благотворителна от съответната държава членка“
 2. Европейска практика при неизпълнение на данъчни задължения или недеклариране на доходи (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Неиздаване на фискална касова бележка – Кумулиране на административни санкции с наказателноправен характер за едно и също деяние – Пропорционалност на наказанията – Право на ефективни правни средства за защита; Санкции, предвидени в случай на неизпълнение на задълженията от страна на данъчнозадълженото лице – Принципи на пропорционалност и неутралност на ДДС – Съвместимост на санкциите
 3. Европейска съдебна практика при данъчното третиране на липсите и брака (вкл. и преюдициални запитвания от български съд) – Корекция на приспаданията на платен по получени доставки ДДС – Бракувани стоки – Последваща продажба като отпадъци – Унищожаване или изхвърляне, което е надлежно доказано или потвърдено – Понятия „унищожаване“ и „погиване“
 4. Европейски правила за прилагане на системата на ДДС. Специални режими (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) – Данък върху добавената стойност — Режим за облагане на маржа на печалбата — Превозни средства извън употреба, продавани за части — Понятие „стоки втора употреба“
 5. Забрана в Договора за създаване на Европейската общност на защитен ефект чрез данъчно облагане – Свободно движение на капитали — Корпоративен данък — Данъчно облагане на доходите от недвижими имоти, намиращи се на територията на държава членка — Разлика в третирането на местните и чуждестранните фондове — Освобождаване само на местни фондове — Отчитане на данъчния режим на инвеститорите — Необходимост от запазване на съгласуваността на националния данъчен режим — Необходимост от запазване на балансирано разпределение на правомощията за данъчно облагане между държавите членки
 6. Наличие и липса на доставка на стока или услуга по смисъла на ЗДДС. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) – Доставка на стоки – Незаконно потребление на електроенергия – Принцип на неутралитет на ДДС – Фактуриране на потребителя на компенсация, в чийто размер се включва цената на консумираната електроенергия – Данъчнозадължено лице – Субект sui generis, на който общините са възложили определени задачи – Принципно облагане на разпределението на електроенергия
 7. Сделки, необлагаеми с ДДС в европейската практика – Данък върху добавената стойност — Изключения от освобождаването — Отдаване под наем на постоянно инсталирано оборудване и машини във връзка с отдаването под аренда на стопанска постройка — Обхват на изключението от освобождаването

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги

 1. Особености при организацията на работното време, почивките и отпуските в рамките на ЕС (вкл. преюдициални запитвания от български съдилища) – Организация на работното време — Хартата на основните права на Европейския съюз — Равно третиране — Безопасност и здраве на полагащите нощен труд работници на работното място — Подходяща за естеството на работата им защита на работниците, които полагат нощен труд — Работници от публичния и работници от частния сектор — Понятие „прилагане на правото на Съюза“

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове

 1. Защита правата на потребителите в ЕС и Директивата за универсалната услуга. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициални запитвания от български съд) – Защита на потребителите — Право на отказ от договор, сключен извън търговския обект — Задължение за предоставяне на информация от съответния търговец — Непредоставяне на информация на потребителя от търговеца — Задължения на потребителя при отказ — Отказ, след като договорът е изпълнен — Последици
 2. Особени преюдициални производства (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) – Статут на Съда на Европейския съюз — Спиране на главното производство от национална юрисдикция, която сезира Съда с преюдициално запитване на основание член 267 ДФЕС — Възможност за частично спиране

Търговски отношения. Сделки и застраховане

 1. Интрастат декларации – задължени лица, прагове, срокове на подаване

Европейска съдебна практика

 1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
 2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове
 3. Решения на европейски съдилища в сферата на социалното осигуряване
 4. Решения на европейски съдилища по дела от България

Справочник

 1. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 – 2023 г.
 2. Списък на кредитни институции, лицензирани в страни от ЕИП, с уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България, съгласно взаимното признаване на единния европейски паспорт
 3. Хармонизиран индекс на потребителските цени в Еврозоната (ХИПЦ) – компоненти и ценови показатели

Валутни курсове, лихви

 1. Лихвени проценти по депозити (салда).  Депозити на домакинства
 2. Лихвени проценти по депозити (салда).  Депозити на нефинансови предприятия (НФП)
 3. Лихвени проценти по кредити (салда).  Кредити за домакинства
 4. Лихвени проценти по кредити (салда).  Кредити за нефинансови предприятия (НФП)
 5. Основни лихвени ставки на ЕЦБ по депозитно улеснение в проценти
 6. Основни лихвени ставки на ЕЦБ по основни операции по рефинансиране в проценти
 7. Основни лихвени ставки на ЕЦБ по пределно кредитно улеснение в проценти
 8. Тримесечни лихви като процент годишно, средни стойности за периода, за страните извън Еврозоната

За контакти:

ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67

тел. 970 89 77 – Редакция

970 89 44 – HELP Desk

923 98 00; 980 48 27 – Централа

[email protected]

Коментарите са затворени.