Новости в „АПИС – ФИНАНСИ“ през месец май 2023 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Тълкувателно решение – Обявяване от съда на предварителен договор за покупко-продажба за окончателен по реда и при условията на чл. 362, ал. 1 ГПК; Международни одиторски стандарти; Подаване на декларации за дължими данъци – Възстановяване на недължимо събрани суми, представляващи лихви за подадени след установения срок данъчни декларации; Облагане с ДДС на бюджетните предприятия; Изчисляване на работна заплата

Данъци и данъчни облекчения

  1. Авансовите плащания в ЗДДС – данъчна и съдебна практика – Издадени фактури, по които няма извършено авансово плащане, поради което законосъобразно с ревизионен акт е отказано правото на приспадане на данъчен кредит
  2. Акцизен данъчен документ – Приложение № 14 от ППЗАДС
  3. Банкова гаранция за режим отложено плащане на акциз – Приложение № 9д от ППЗАДС
  4. Банкова гаранция за режим отложено плащане на акциз – Приложение № 9ж от ППЗАДС
  5. Данъчен кредит и право на неговото приспадане – Правна рамка на понятието данъчен кредит, значение на реалността на доставката и разпределяне на доказателствената тежест между страните – Наличие на хипотеза по чл. 70, ал. 5 ЗДДС при липса на реални доставки
  6. Данъчни облекчения по Закона за корпоративното подоходно облагане – Условия за преотстъпване на корпоративен данък за интеграция на хора с увреждания – Отчитане на преотстъпения корпоративен данък в собствения капитал – Представяне в баланса на текущата печалба с включения в нея преотстъпен корпоративен данък
 • Данъчно облагане на доходите от случайни сделки и други източници, посочени в чл. 35 от ЗДДФЛ – Погасяване на заем чрез прехвърляне на недвижими имоти – Погасяване на всички задължения по договора за заем, вкл. и лихвите, без да е налице парично плащане – Непаричен доход по смисъла на чл. 10, ал. 1, т. 5 от ЗДДФЛ

  1. Данъчно третиране на дивидентите и изплащане на дружествени дялове – Покупка на акции и продажбата им в същия данъчен период на значително по-ниска цена с цел формиране на загуба и намаляване на данъчната печалба – Вписването на прехвърлянето на акциите в книгата на поименните акционери като условие за пораждане на действие по отношение на купувача
  2. Данъчно третиране на липсите и брака – Наличие на основание по чл. 122, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ДОПК за провеждане на ревизия по особения ред и определяне на допълнителни задължения за ДДС на основание чл. 79, ал. 1 ЗДДС
  3. Интрастат декларации – задължени лица, прагове, срокове на подаване
  4. Искане за бандероли – Приложение № 10 от ППЗАДС
  5. Искане за издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител – Приложение № 3 от ППЗАДС
  6. Искане за регистрация на лицата по чл. 57а, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) – Приложение № 7а от ППЗАДС
  7. Корекции на ползван данъчен кредит в ЗДДС – Дали развалянето по исков път на договора за учредяване на право на строеж представлява промяна на факторите, определящи правото на приспадане по смисъла на чл. 185 от Директива 2006/112, респективно приложим ли е режимът на корекция по чл. 79, ал. 2 ЗДДС – Предявяване на иск по чл. 87, ал. 3 ЗЗД за разваляне на сключения между страните договор
  8. Място на изпълнение при доставка на услуга в Закона за данък върху добавената стойност – Изясняване статута на получателя по доставки на услуги на лице, установено в друга държава членка – Изискване получателят да притежава идентификационен номер по ДДС, специфичен за реализация на вътреобщностни операции
  9. Облагане с ДДС на бюджетните предприятия, публичната и местна администрация – Органи на местната власт, които не са ДЗЛ за извършените от тях дейности или доставки в качеството им на органи на местна власт на основание чл. 3, ал. 5 ЗДДС във връзка със ЗМДТ – чл. 63, чл. 19 ЗУО и чл. 17, ал. 1, т. 6 ЗМСМА
  10. Ограничения на правото на приспадане на данъчен кредит.  Неправомерно начислен данък – практика – Право на приспадане на ДДС, което може да се откаже на данъчнозадължените лица, получатели на услуги, които разполагат с непълни фактури, дори ако в допълнение към последните след приемането на решението за отказ е предоставена информация с цел да се докаже действителното извършване
  11. Особени случаи на доставки на недвижими имоти (земя и сгради) в Закона за данък върху добавената стойност – Възможност за обявяване от съда на предварителен договор за покупко-продажба, съдържащ уговорка, че окончателният договор ще се сключи след заплащане на цялата цена, за окончателен по реда и при условията на чл. 362, ал. 1 ГПК
  12. Отговорност на лицата в случаи на злоупотреби съгласно ЗДДС – Ангажиране на отговорността по чл. 177 от ЗДДС при доставки, извършени единствено с цел да се признае право на данъчен кредит – Липса на извършено разплащане на начисления от страна на доставчика данък, нито към момента на сделката, нито на последващ етап – Задължение за представяне на доказателства от страна на ревизираното лице
 • Подаване на декларации за дължими данъци – Възстановяване на недължимо събрани суми, представляващи лихви за подадени след законово установения срок данъчни декларации по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО – Плащане на задълженията за данък преди изтичане на срока за подаване на декларацията

 1. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика
 2. Рекапитулативна декларация за освободен от акциз краен потребител – Приложение № 17б от ППЗАДС
 3. Търговски документ, удостоверяващ движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз – Приложение № 7ш от ППЗАДС
 4. Удостоверение за регистрация, съгласно чл. 57б, ал. 7 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) – Приложение № 7б от ППЗАДС

Финансова практика – Данъчно и осигурително производство

 1. Издаване на ревизионни актове при особени случаи, когато не са налице необходимите данни за установяване на данъчните задължения – Определяне на основание чл. 122, ал. 1, т. 2 и т. 4, във връзка с чл. 122, ал. 4 от ДОПК основа за облагане по ЗДДС, представляваща разликата между стойността на наличните стоки към датата на инвентаризация, определена като такава от органите по приходите, с надценка, и действително установените наличности при извършената инвентаризация – Аналитичен регистър на сметка 304 Стоки и аналитичен регистър на сметка 702 Приходи от продажби на стоки

Счетоводство. ГФО, вкл. и в условията на пандемия. Национални и международни стандарти

 1. Счетоводно отчитане на разчетите с персонала и съдружниците – Прикриване на изплатени възнаграждения на служителите в размери над декларираните чрез използване на сметката за подотчетни лица – Изисквания при съставяне на приходни касови ордери

Труд и работна заплата

 1. Длъжностна характеристика на длъжността „Финансов анализатор“

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Експертно решение на НЕЛК
 2. Експертно решение на ТЕЛК
 3. Помощи за лица и семейства с ниски доходи по Закона за социално подпомагане
 4. Практика на ВАС и ВКС в областта на социалната политика
 5. Ред на отпускане на социални помощи, издаване и обжалване на заповеди на директора на дирекция „Социално подпомагане“
 6. Условия за придобиване право на пенсия и ред за отпускане на пенсия – Понятието „действителен стаж“ във връзка с признаване периодите на наборна военна служба и на закупено образование при придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 3 от КСО
 7. Целева помощ за отопление

Сделки. Банки и финанси

 1. Публичен регистър на лицата, които по занятие предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие, и на доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги

Бюджет и одит

 1. УКАЗАНИЕ 5250 Относно одита на публичния дълг
 2. УКАЗАНИЕ 5280 Указание за одити на обществени поръчки
 3. УКАЗАНИЕ 5320 Ръководство за одит на изпълнението на приватизацията
 4. УКАЗАНИЯ 1950 Указания за разработване на компетентностни рамки за одиторите
 5. УКАЗАНИЯ 1951 Относно разработване на пътеки за професионално развитие на одиторите
 6. УКАЗАНИЯ 2900 Насоки относно стандартите за финансов одит
 7. УКАЗАНИЯ 4900 Относно регламентацията и критериите, които трябва да се вземат предвид при разглеждане на аспектите на редовността и целесъобразността в рамките на одита за съответствие
 8. УКАЗАНИЯ 5330 Указания за одит на управлението на бедствията

Изчислителни системи

 1. Изчисляване на работна заплата
 2. Изчисляване на трудови възнаграждения и обезщетения за 2020 – 2023 г.

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. Брутен вътрешен продукт (БВП) по тримесечия за 2023 година
 2. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 3. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители
 4. Минимална и средномесечна работна заплата за периода 1948 – 2023 г.
 5. Основни лихвени ставки на ЕЦБ по основни операции по рефинансиране в проценти
 6. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ
 7. Средна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение по отрасли, месеци и сектори през 2023 г.
 8. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 9. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.

За контакти:

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67;

тел. 970 89 77 – Редакция;

970 89 44 – HELP Desk;

923 98 00; 980 48 27 – Централа;

[email protected]

Коментарите са затворени.