Държавен вестник, брой 55 от 27.06.2023 г.

Държавен вестник, брой 55 от 27.06.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 

Брой 55 от 27.06.2023 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по външна политика
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по културата и медиите
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по бюджет и финанси
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по въпросите на Европейския съюз
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по туризъм
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по правни въпроси
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по транспорт и съобщения
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по околната среда и водите
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по въпросите на децата, семейството, младежта и спорта
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по образованието и науката
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
РЕШЕНИЕ за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Българската народна банка, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание
РЕШЕНИЕ за изменение на Решението за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Българската народна банка, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание
РЕШЕНИЕ за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Българската народна банка, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание
РЕШЕНИЕ за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по здравеопазването, както и процедурата за избор от Народното събрание
РЕШЕНИЕ за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател на Сметната палата, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание

Президент на Републиката

УКАЗ № 98 за награждаване на г-н Табо Тахе – извънреден и пълномощен посланик на Република Южна Африка в Република България, с орден „Мадарски конник“ първа степен
УКАЗ № 100 за освобождаване на Елеонора Димитрова Димитрова от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Индия
УКАЗ № 101 за назначаване на Николай Христов Янков за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Индия със седалище в гр. Делхи

Министерство на финансите

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност
ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

Комисия за енергийно и водно регулиране

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи
НАРЕДБА № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи
НАРЕДБА № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 1254 от 06.02.2023 г. по административно дело № 9930 от 2021 г.
ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-877 от 06.07.2021 г. за дисциплината и дисциплинарната практика в Министерството на вътрешните работи

 

Коментарите са затворени.