Държавен вестник, брой 50 от 09.06.2023 г.

Държавен вестник, брой 50 от 09.06.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 50 от 09.06.2023 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за участие на Република България в увеличението на капитала на Банката за развитие на Съвета на Европа
РЕШЕНИЕ за приемане на Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2022 г.
РЕШЕНИЕ за избиране на министър-председател на Република България
РЕШЕНИЕ за приемане на структура на Министерския съвет на Република България
РЕШЕНИЕ за избиране на Министерски съвет на Република България
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по конституционни въпроси
РЕШЕНИЕ за определяне на допълнителен срок за събиране на приходи, за извършване на разходи и за предоставяне на трансфери

Президент на Републиката

УКАЗ № 71 за освобождаване на Младен Петров Червеняков от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Словения
УКАЗ № 72 за назначаване на Красимир Свиленов Божанов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Словения със седалище в гр. Любляна
УКАЗ № 73 за освобождаване на Богдан Константинов Паташев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България при Светия престол
УКАЗ № 74 за назначаване на Костадин Ташев Коджабашев за извънреден и пълномощен посланик на Република България при Светия престол със седалище във Ватикана

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 от 2.06.2023 г. за приемане на Правилник за дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър
ПРАВИЛНИК за дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър
ПРАВИЛНИК за дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 91 от 2.06.2023 г. за изменение и допълнение на Постановление № 480 на Министерския съвет от 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 480 на МС от 21.12.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 92 от 7.06.2023 г. за изменение на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерския съвет и на неговата администрация
РЕШЕНИЕ № 425 от 5.06.2023 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – варовици, от находище „Коларци“, разположено в землището на с. Брестница, община Тервел, област Добрич, на „БУЛСТОУН“ – ООД, гр. Варна
РЕШЕНИЕ № 426 от 5.06.2023 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – доломитни мрамори, от находище „Янаклъка“, разположено в землището на с. Добрич, община Димитровград, област Хасково, на „ЕВРОПЪТ 2005“ – ООД, гр. Хасково

Министерство на здравеопазването

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на център за спешна медицинска помощ

Министерство на транспорта и съобщенията

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за устройството, функциите и дейността на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“
ПРАВИЛНИК за устройството, функциите и дейността на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА № 14 от 23.05.2023 г. за придобиване на квалификация по професията „Организатор в дървообработването и производството на мебели“
НАРЕДБА № 38 от 28.09.2010 г. за придобиване на квалификация по професията „Организатор в дървообработването и производството на мебели“

Министерство на труда и социалната политика

НАРЕДБА за изменениe и допълнение на Наредба № РД-07-5 от 16.05.2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление
НАРЕДБА № РД-07-5 от 16.05.2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление

Комисия за енергийно и водно регулиране

ПРАВИЛА за изменение и допълнение на Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия
ПРАВИЛА за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия
ПРАВИЛА за търговия с електрическа енергия

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 6888 от 8.06.2021 г. по административно дело № 1108 от 2021 г.
РЕШЕНИЕ № 4795 от 18.05.2022 г. по административно дело № 8328 от 2021 г.
РЕШЕНИЕ № 5288 от 1.06.2022 г. по административно дело № 1108 от 2021 г.
НАРЕДБА № 8 от 5.08.2011 г. за сечите в горите

 

Коментарите са затворени.