Държавен вестник, брой 49 от 06.06.2023 г.

Държавен вестник, брой 49 от 06.06.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 49 от 06.06.2023 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за задължаване на Министерския съвет да изготви доклад във връзка с изпълнението на Решение на Народното събрание за задължаване на Министерския съвет да промени Плана за възстановяване и устойчивост в част енергетика, прието на 12 януари 2023 г.

Президент на Републиката

УКАЗ № 65 за освобождаване на Румяна Генчева Бъчварова от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Държавата Израел
УКАЗ № 66 за назначаване на Славена Красимирова Гергова за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Държавата Израел със седалище в гр. Тел Авив
УКАЗ № 67 за освобождаване на Евгени Стефанов Стойчев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Молдова
УКАЗ № 68 за назначаване на Мая Николова Добрева за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Молдова със седалище в гр. Кишинев
УКАЗ № 70 за предлагане на Четиридесет и деветото Народно събрание да избере Николай Денков Денков за министър-председател на Република България

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 84 от 31.05.2023 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, приет с Постановление № 153 на Министерския съвет от 2003 г.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за закрила на детето
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 85 от 31.05.2023 г. за отменяне на Правилника за условията и реда за работа на Централната комисия по етика към Министерския съвет по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, приет с Постановление № 239 на Министерския съвет от 2007 г.
ПРАВИЛНИК за условията и реда за работа на Централната комисия по етика към Министерския съвет по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 86 от 01.06.2023 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, финансирани от Европейските фондове при споделено управление, за програмен период 2021 – 2027 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70 на МС от 14.04.2010 г. за координация при управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и за създаване на Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 87 от 01.06.2023 г. за прилагане на политиката по чл. 1, ал. 5, т. 3.3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 88 от 01.06.2023 г. за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31 от 12.02.2016 г. за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 89 от 01.06.2023 г. за изменение на Постановление № 45 на Министерския съвет от 2014 г. за преобразуване на държавни културни институти и създаване на Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 45 на МС от 6.03.2014 г. за преобразуване на държавни културни институти и създаване на Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 263 на МС от 30.07.2021 г. за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на Министерството на културата

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА № 13 от 23.05.2023 г. за придобиване на квалификация по професията „Каменоделец“
НАРЕДБА № 14 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Каменоделец“

Министерство на отбраната

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-3 от 3.02.2020 г. за психологичното осигуряване в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
НАРЕДБА № Н-3 от 3.02.2020 г. за психологичното осигуряване в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

Комисия за регулиране на съобщенията

РЕШЕНИЕ № 139 от 11.05.2023 г. за изменение и допълнение на Правилата за свободно използване на радиочестотния спектър
ПРАВИЛА за свободно използване на радиочестотния спектър

 

Коментарите са затворени.