Полезно в ДВ (бр. 46 от 26.05.2023 г.)

В брой 46 на “Държавен вестник” е обнародвано Решение № 4824 от 9 май 2023 г. по административно дело № 9952 от 2022 г.  Образувано е производство по чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 185 и следващите от АПК.

Съдът счита, че първоинстанционното съдебно решение № 5629 от 9 юни 2022 г. по административно дело № 6360 от 2021 г. в частта, с която се отхвърлят жалбите против Наредба № 8121з- 306 от 18 март 2021 г. за условията и реда за определяне на психологичната пригодност на държавните служители в Министерството на вътрешните работи, трябва да бъде отменено като неправилно и вместо него да бъде постановено друго, с което да бъде отменена процесната Наредба с изключение на чл. 14, ал. 2 от Наредбата.

Във връзка с това Върховният административен съд на Република България – петчленен състав – І колегия отменя Наредба № 8121з-306 от 18 март 2021 г. за условията и реда за определяне на психологичната пригодност на държавните служители в Министерството на вътрешните работи, издадена от министъра на вътрешните работи, обн., ДВ, бр. 26 от 30 март 2021 г., с изключение на чл. 14, ал. 2 от нея.

В новия брой на ДВ е обнародвано Решение № 386 от 23 май 2023 г. за одобряване на Морски пространствен план на Република България 2021 – 2035 г. Морският пространствен план с времеви хоризонт до 2035 г. е приет от Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика.

Това е една от последните стъпки от процеса по разработване и съгласуване на първия по рода си национален стратегически документ, разглеждащ морската акватория на страната.

Интегрираната политика за морско пространствено планиране е възприета от страните на Европейския съюз като инструмент за устойчивото развитие, като нормативно е разписана през 2014 година в Директива 2014/89/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за установяване на рамка за морско пространствено планиране. Тя е транспонирана в българското законодателство чрез изменение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.

Приемането на Морски пространствени планове е задължително за всички страни от Европейския съюз с излаз на море. Приемането и изпълнението на Морския пространствен план на Република България представлява крачка в посока към по-устойчиво използване на Черно море и по-ефективното му опазване.

 

 

Коментарите са затворени.