Полезно в ДВ (бр. 43 от 16.05.2023 г.)

В брой 43 на “Държавен вестник” се изменя и допълва Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища.

Концепцията за регистрова реформа, приета с Решение № 298 на Министерския съвет от 2021 г., е разработена в изпълнение на Стратегическа цел 1 „Трансформиране на администрацията и публичните институции в цифрови“ на Актуализираната стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019 – 2025 г., в която се представя основата визия по отношение на бъдещото развитие на регистрите, поддържани от държавната администрация. Като част от мерките в изпълнение на концепцията е предвидено обединяване на регистри, свързани с академично признаване, с оглед на обстоятелството, че Националният център за информация и документация поддържа 3 регистъра, предвидени в Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища.

С промените в наредбата се актуализират действащи разпоредби с цел отстраняване на някои несъответствия с нормативната уредба в областта на електронното управление, но основният акцент е върху създаването на нормативна основа за съществуването на обединен Регистър за академично признаване.

Установяват се ясни изисквания за обстоятелствата, подлежащи на вписване, както се дефинира, поставеното с Концепцията за регистрова реформа изискване да е задължително вписването на идентификатор на субектите, а в случай, че е необходимо да се вписват обстоятелства за чуждестранно физическо лице без идентификатор, задължително да се вписват данни за идентифициране.

В новия брой на ДВ се изменя и допълва и Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Промените в Наредба № 9 са направени във връзка с необходимостта от въвеждане в националното законодателство на най-новите научно обосновани принципи за управление на риска, съобразени с актуализираните Насоки за качеството на питейната вода на Световната здравна организация, свързани с безопасността при водоснабдяването с питейна вода.

Актуализират се съществуващите норми за безопасност в съответствие с препоръките на СЗО и се въвеждат допълнителни показатели за мониториране с цел оценка на безопасността на питейната вода; въвеждат се разпоредби свързани с осигуряване достъпа до безопасна и чиста питейна вода на населението; определят се минимални хигиенни изисквания по отношение на материалите, които влизат в контакт с вода, предназначена за питейно-битови цели, както и изисквания за оценка на химикалите за пречистване и на филтърните средства по отношение на техните характеристики, хигиенни изисквания и чистота.

Коментарите са затворени.