Нова Европейска финансова практика – май 2023 г.

Tax&Financial Standards (T&FSt) – Международни стандарти за финансово отчитане, в сила от 1.01.2023 г. (консолидирана версия), на 4 езика – български, английски, немски и френски

Решения от месец май

дело С-97/21 от 4 май 2023 година

Данък върху добавената стойност – Неиздаване на фискална касова бележка – Харта на основните права на Европейския съюз – Принцип ne bis in idem – Кумулиране на административни санкции с наказателноправен характер за едно и също деяние – Пропорционалност на наказанията – Право на ефективни правни средства за защита – Обхват на съдебния контрол върху предварителното изпълнение на санкция

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Национална правна уредба, съгласно която за едно и също неизпълнение на данъчно задължение и след провеждане на отделни и самостоятелни производства на данъчнозадължено лице може да бъде наложена мярка имуществена санкция и мярка запечатване на търговски обект, които подлежат на обжалване пред различни съдилища, доколкото не осигурява координиране на производствата, позволяващо да се сведе до стриктно необходимото допълнителната тежест от кумулирането на посочените мерки, и не позволява да се гарантира, че тежестта на всички наложени санкции съответства на тежестта на разглежданото нарушение.

Спор относно наложена мярка запечатване на търговски обект, в който MV е извършил продажба на кутия цигари, без да издаде фискална касова бележка.

дело С-127/22 от 4 май 2023 година

Обща система на данъка върху добавената стойност – Корекция на приспаданията на платен по получени доставки ДДС – Бракувани стоки – Последваща продажба като отпадъци – Унищожаване или изхвърляне, което е надлежно доказано или потвърдено – Понятия „унищожаване“ и „погиване“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Разпоредби на националното право, които предвиждат корекция на приспаднат ДДС по получени доставки във връзка с придобиването на стока, когато тя е била бракувана, тъй като данъчнозадълженото лице е счело, че вече е неизползваема в обичайната му икономическа дейност, и впоследствие или е била предмет на облагаема с ДДС продажба, или е била унищожена.

Понятия „унищожаване“ и „погиване“.

Спор относно акта на главен инспектор по приходите, с който е отхвърлено искане за възстановяване на суми, платени във връзка с корекции на първоначално приспаднат данък върху добавената стойност, извършени поради бракуването на различни дълготрайни материални активи и материални запаси.

дело С-516/21 от 4 май 2023 година

Данък върху добавената стойност — Изключения от освобождаването — Отдаване под наем на постоянно инсталирано оборудване и машини във връзка с отдаването под аренда на стопанска постройка — Обхват на изключението от освобождаването

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

ДДС. Освобождаване на сделки по отдаване под наем или под аренда на недвижими имоти. Отдаване под наем на специално оборудвана стопанска сграда, предназначена за отглеждане на пуйки. Оборудване и машини, предоставени като съпътстващи отдаването под аренда на стопанска постройка. Една-единствена доставка.

Спор по повод на облагането с данък върху добавената стойност на операция по предоставяне на оборудване и машини във връзка с отдаването под аренда на стопанска постройка.

съединени дела С-529/21 – С-536/21 и C-732/21 – C-738/21 от 4 май 2023 година

Организация на работното време — Хартата на основните права на Европейския съюз — Равно третиране — Безопасност и здраве на полагащите нощен труд работници на работното място — Подходяща за естеството на работата им защита на работниците, които полагат нощен труд — Работници от публичния и работници от частния сектор — Понятие „прилагане на правото на Съюза“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Директивата относно някои аспекти на организацията на работното време се прилага дотолкова към работниците от публичния сектор като пожарникарите, които се приемат за работници, полагащи нощен труд, доколкото тези работници извършват дейностите си при обичайни условия. Определената в законодателството на държава членка нормална продължителност на нощния труд от седем часа за работниците от частния сектор не се прилага за работниците от публичния сектор като пожарникарите, ако такава разлика в третирането — доколкото съответните категории работници се намират в сходно положение — се основава на обективен и разумен критерий.

Понятие „прилагане на правото на Съюза“.

Петнадесет спора между държавни служители на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към Министерство на вътрешните работи (България), от една страна, и тази главна дирекция, от друга, по повод на отчитането и заплащането на часовете нощен труд, положени от тези държавни служители.

дело С-620/21 от 11 май 2023 година

Обща система на данъка върху добавената стойност – Освобождаване на доставките на услуги, тясно свързани със социалните грижи и социалното осигуряване, извършвани от организации, признати за благотворителни от съответната държава членка – Доставки на услуги на данъчно незадължено лице в държава членка, различна от тази, в която е установен доставчикът – Преценка на естеството на доставките на услуги и на условието съответната организация да е призната за благотворителна – Понятие „доставки на услуги, тясно свързани със социалните грижи и социалното осигуряване, извършвани от организация, призната за благотворителна от съответната държава членка“ и „организация, призната за благотворителна от съответната държава членка“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Освобождаване от ДДС. Доставките на социални услуги на физически лица, пребиваващи в държава членка, различна от тази, в която доставчикът е установил стопанската си дейност, могат да бъдат освободени. В това отношение е ирелевантен фактът, че посоченият доставчик е използвал дружество, установено в тази друга държава членка, за да се свързва със своите клиенти. Когато дружество предоставя социални услуги на физически лица, пребиваващи в държава членка, различна от тази, в която същото дружество е установило стопанската си дейност, естеството на тези доставки и характеристиките на това дружество трябва да се разглеждат съгласно транспониращото Директивата за ДДС право на държавата членка, в която посоченото дружество е установило стопанската си дейност. Организация, призната за благотворителна. Съответна държава членка, която признава организацията за благотворителна.

Понятие „доставки на услуги, тясно свързани със социалните грижи и социалното осигуряване, извършвани от организация, призната за благотворителна от съответната държава членка“ и „организация, призната за благотворителна от съответната държава членка“.

Спор по повод на ревизионен акт за установяване на задължения за данък върху добавената стойност.

дело С-97/22 от 17 май 2023 година

Защита на потребителите — Право на отказ от договор, сключен извън търговския обект — Задължение за предоставяне на информация от съответния търговец — Непредоставяне на информация на потребителя от търговеца — Задължения на потребителя при отказ — Отказ, след като договорът е изпълнен — Последици

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Директива 2011/83 относно правата на потребителите освобождава потребител от всяко задължение за плащане на услуги, доставени му в изпълнение на договор извън търговския обект, ако съответният търговец не му е предоставил информацията и ако потребителят е упражнил правото си на отказ, след като договорът вече е бил изпълнен.

Спор между DC и HJ относно плащане на услуги, предоставени на HJ на основание на договор извън търговския обект от предприятие, което впоследствие е прехвърлило на DC всичките си права по този договор.

дело С-176/22 от 17 май 2023 година

Статут на Съда на Европейския съюз — Спиране на главното производство от национална юрисдикция, която сезира Съда с преюдициално запитване на основание член 267 ДФЕС — Възможност за частично спиране

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Статут на Съда на Европейския съюз. Национална юрисдикция, отправила преюдициално запитване да спре главното производство само в частта относно онези негови аспекти, на които би могъл да се отрази отговорът на Съда по това запитване. Процесуални действия, които не биха могли да попречат на запитващата юрисдикция да се съобрази с посоченото определение или решение в рамките на делото в главното производство.

Наказателно производство за извършването на деяния, квалифицирани като корупционни.

дело С-365/22 от 17 май 2023 година

Данък върху добавената стойност — Режим за облагане на маржа на печалбата — Превозни средства извън употреба, продавани за части — Понятие „стоки втора употреба“

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Правила за приспадане на ДДС и режима за облагане на маржа на печалбата. Окончателно излезлите от употреба автомобили, които дадено предприятие е придобило и които са предназначени за продажба „за части“, без частите да са били отделени от тях, представляват стоки втора употреба когато, от една страна, в тях още се съдържат части, запазили характеристиките, които са имали, когато са били нови, така че да могат да бъдат използвани отново в този си вид или след ремонт, и от друга, е установено, че тези превозни средства са останали в икономическия си цикъл поради такова повторно използване на частите.

Понятие „стоки втора употреба“.

Спор относно отказа на белгийската данъчна администрация да приложи режима за облагане на маржа на печалбата по отношение на някои извършени продажби на превозни средства.

дело С-418/22 от 17 май 2023 година

Данък върху добавената стойност – Задължения за деклариране и внасяне на ДДС – Санкции, предвидени в случай на неизпълнение на задълженията от страна на данъчнозадълженото лице – Принципи на пропорционалност и неутралност на ДДС – Право на приспадане на ДДС – Съвместимост на санкциите

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

Осигуряване правилното събиране на ДДС и предотвратяване избягването на данъчно облагане. Принципите на пропорционалност и данъчна неутралност допускат национална правна уредба, съгласно която неизпълнението на задължението за деклариране и внасяне на ДДС в държавния бюджет се наказва с фиксирана глоба, възлизаща на 20 % от размера на ДДС, който би бил дължим преди намаляване с подлежащия на приспадане ДДС.

Спор относно няколко приети от белгийската данъчна администрация решения, с които на дружество се налагат глоби за нарушения на правната уредба относно данъка върху добавената стойност.

Коментарите са затворени.