Държавен вестник, брой 47 от 30.05.2023 г.

Държавен вестник, брой 47 от 30.05.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 47 от 30.05.2023 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на Републиката

УКАЗ № 60 за награждаване на г-н Зураб Пололикашвили – генерален секретар на Световната организация по туризъм, с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен
УКАЗ № 61 за награждаване на проф. Алесандра Прианте – директор на департамент „Европа“ на Световната организация по туризъм, с орден „Св. св. Кирил и Методий“ втора степен
УКАЗ № 62 за награждаване на г-н Ли Хошик – извънреден и пълномощен посланик на Република Корея, с орден „Мадарски конник“ първа степен

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 80 от 25.05.2023 г. за прилагане на политиката по чл. 1, ал. 5, т. 3.5 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 360 на МС от 10.12.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 81 от 25.05.2023 г. за изменение и допълнение на Постановление № 182 на Министерския съвет от 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 182 на МС от 7.05.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 82 от 25.05.2023 г. за изменение и допълнение на Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства, приета с Постановление № 11 на Министерския съвет от 2013 г.
НАРЕДБА за излезлите от употреба моторни превозни средства
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 83 от 25.05.2023 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 80 на МС от 9.05.2022 г. за определяне на правилата за възлагане на дейности по инвестиции от крайни получатели на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 114 на МС от 8.06.2022 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 157 на МС от 7.07.2022 г. за определяне на органите и структурите, отговорни за изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, и на техните основни функции10
РЕШЕНИЕ № 392 от 25.05.2023 г. за допълнение на Решение № 265 на Министерския съвет от 2003 г. за приемане на Списък на физическите лица, юридическите лица, групите и организациите, спрямо които се прилагат мерките по Закона за мерките срещу финансирането на тероризма
РЕШЕНИЕ № 265 на МС от 23.04.2003 г. за приемане Списък на физическите лица, юридическите лица, групите и организациите, спрямо които се прилагат мерките по Закона за мерките срещу финансирането на тероризма

Министерство на икономиката и индустрията

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за организацията на работа и състава на Консултативния съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
ПРАВИЛНИК за организацията на работа и състава на Консултативния съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход

Министерство на отбраната

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-7 от 17.05.2013 г. за условията и реда за изплащане на пътни пари на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия при отиване и връщане от платен годишен отпуск
НАРЕДБА № Н-7 от 17.05.2013 г. за условията и реда за изплащане на пътни пари на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия при отиване и връщане от платен годишен отпуск
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-22 от 14.08.2018 г. за условията и реда за изплащане на порционни пари в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
НАРЕДБА № Н-22 от 14.08.2018 г. за условията и реда за изплащане на порционни пари в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-16 от 19.11.2019 г. за условията и реда за изплащане на пари за представително облекло на цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
НАРЕДБА № Н-16 от 19.11.2019 г. за условията и реда за изплащане на пари за представително облекло на цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

Българска народна банка

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 29.03.2018 г. за издаване на лицензи и одобрения, за вписване в регистъра по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи и за изискванията към дейността на операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента (обн., ДВ, бр. 32 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 21 от 2019 г., бр. 38 от 2020 г., бр. 23 и 91 от 2021 г. и бр. 83 от 2022 г.)
НАРЕДБА № 16 от 29.03.2018 г. за издаване на лицензи и одобрения, за вписване в регистъра по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи и за изискванията към дейността на операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента

Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 12.09.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по нуклеарна медицина (ДВ, бр. 78 от 2019 г.)
НАРЕДБА № 1 от 12.09.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по нуклеарна медицина
НАРЕДБА за изменение на Наредба № 3 от 05.03.2020 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на инфекциозни заболявания (обн., ДВ, бр. 30 от 2020 г.; доп., бр. 105 от 2020 г.; изм., бр. 71 от 2021 г.)
НАРЕДБА № 3 от 5.03.2020 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на инфекциозни заболявания

 

Коментарите са затворени.