Държавен вестник, брой 46 от 26.05.2023 г.

Държавен вестник, брой 46 от 26.05.2023 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

 

 


Брой 46 от 26.05.2023 г.
Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на Републиката

УКАЗ № 54 за освобождаване на Елена Радкова Шекерлетова от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федерална република Германия
УКАЗ № 55 за назначаване на Григор Калинов Порожанов за извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федерална република Германия със седалище в гр. Берлин
УКАЗ № 56 за освобождаване на Вера Викторова Шатилова-Мицарова от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Норвегия
УКАЗ № 57 за назначаване на Десислава Венелинова Иванова-Козлева за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Норвегия със седалище в гр. Осло
УКАЗ № 58 за освобождаване на Димитър Михайлов Михайлов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Хашемитско кралство Йордания
УКАЗ № 59 за назначаване на Метин Хюсеин Казак за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Хашемитско кралство Йордания със седалище в гр. Аман

Министерски съвет

РЕШЕНИЕ № 386 от 23.05.2023 г. за одобряване на Морски пространствен план на Република България 2021 – 2035 г.

Министерство на отбраната

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-15 от 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
НАРЕДБА № Н-15 от 27.04.2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 5629 от 9.06.2022 г. по административно дело № 6360 от 2021 г.
РЕШЕНИЕ № 4824 от 9.05.2023 г. по административно дело № 9952 от 2022 г.
НАРЕДБА № 8121з-306 от 18.03.2021 г. за условията и реда за определяне на психологичната пригодност на държавните служители в Министерството на вътрешните работи

 

Коментарите са затворени.